மூன்று நாவல்கள் : பொருத்தம், கன்னிகாதானம், எங்கே போய்விடும் காலம்?

இந்நூல் 3 குறுநாவல்களை உள்ளடக்கியது. ‘பொருத்தம்’ என்னும் குறுநாவல், திருமணத்திற்குச் சோதிடம் பார்ப்பதிலுள்ள பலவிதமான பிரச்சினைகளை எடுத்துரைக்கிறது. ‘கன்னிகா தானம்’, ‘ஏமாற்றம்’ ஆகிய குறுநாவல்கள், புலம்பெயர்ந்து வாழ்வோர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை முன்னிறுத்துகின்றன.

 

Title
மூன்று நாவல்கள் : பொருத்தம், கன்னிகாதானம், எங்கே போய்விடும் காலம்?
Creator
Iḷaṅkaṇṇan̲, Ciṅkai Mā., 1938-
இளங்கண்ணன், சிங்கை மா., 1938-
Subject
Singaporean fiction (Tamil)
Literature
தமிழ் புதினம்
சிங்கப்பூர் புதினம்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
2006
Printer
Chuvadi, Chennai,India / National Arts Council
Digital Description
application/pdf, 51611 KB, 408 p.
All rights reserved. மா. இளங்கண்ணன், 2006

 

http_x_forwarded_for: 3.234.143.26 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34