இயேசு கிறிஸ்து பாமாலை

இந்நூலில் 31 பாடல்கள் உள்ளன. இயேசுவின் புகழ்பாடும் இப்பாடல்கள் அனைத்தும் ஆங்கிலத்தில் படியெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 

Title
இயேசு கிறிஸ்து பாமாலை
Creator
Muttumāṇikkam, Kaviñar, 1928-
முத்துமாணிக்கம், கவிஞர், 1928-
Subject
Christian poetry, Tamil
Singaporean poetry (Tamil)
Poetry
கிறிஸ்துவ பாடல்கள்
கிறிஸ்துவ இலக்கியம்
தமிழ்க் கவிதைகள்
Publisher
Thiruneelakandar Pathippakam, 1995
Printer
உதயம் ஆப்செட்ஸ், சென்னை
Digital Description
application/pdf, 8836 KB, 84 p.
All rights reserved. முத்துமாணிக்கம், 1995

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34