இது எப்படி இருக்கு?

இலக்கியம், வரலாறு, அறிவியல், ஆன்மீகம், நகைச்சுவை, சிங்கப்பூர், உலகம் எனப் பல்வேறு துணுக்குகள் அமைந்த தொகுப்பு இந்நூல்.

 

Title
இது எப்படி இருக்கு?
Creator
Mākō
மாகோ
Subject
Tamil wit and humor--Singapore
Satire and humour
நகைச்சுவைப் படைப்புகள்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
மா. கோவிந்தராசு, 2009
Printer
கு.இ
Digital Description
application/pdf, 16801 KB, 136 p. ; ill. ; 22 cm.
All rights reserved. மாகோ, 2009

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34