கீர்த்தனத் திரட்டு

"கீர்த்தனத் திரட்டு" ஓர் அரிய இலக்கிய படைப்பு. பல பாடல்களின் தொகுப்பாகும்.

 

Title
கீர்த்தனத் திரட்டு
Creator
Mukammatu Aptul Katiru, Na. Mu.
Subject
Arts>>Literature>>Tamil Literature>>Poetry
Tamil poetry--Singapore
Tamil literature--Singapore
Singaporean poetry--Singapore
Language and literature>>Literatures>>Indic and Dravidian literatures>>Tamil literature
Poetry
Publisher
[s. n.], 1896
Digital Description
application/pdf, 4823 KB, 68 p.
All Rights Reserved. National Library Board Singapore 2007.

 

http_x_forwarded_for: 18.208.202.194 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34