அழகோவியம்

மரபுக்கவிதை வடிவில் இயற்றப்பட்ட குறுங்காவியம் இந்நூல். 1960களில் சிங்கப்பூரில் நிகழ்ந்த இந்தோனீசிய எதிர்ப்புணர்வையும், மலேசியாவில் சிங்கப்பூர் ஓர் அங்கமாக இருந்த காலக்கட்டத்தையும் களமாகக்கொண்ட கதை இந்நூல்.

 

Title
அழகோவியம்
Creator
Murukatācan̲, 1944-
முருகதாசன், 1944-
Subject
Poetry
Tamil poetry--Singapore
தமிழ்க் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் கவிதைகள்
Publisher
வே. பழனி, 1990
Printer
தமிழ் ஒளி அச்சமைப்புக் கூடம், சிங்கப்பூர்
Digital Description
application/pdf, 5069 KB, 52 p. : ill.
All rights reserved. முருகதாசன், 1990

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34