ஆயபுலம் : புதினம்

பொருள் ஈட்டுவதற்காகச் சென்னையிலிருந்து கதாநாயகன் சிங்கப்பூருக்கு வந்தான். அவன் உழைத்துப் பெருஞ்செல்வம் ஈட்டினான். சிங்கப்பூரைப்போல் தான் பிறந்த ஆயபுலம் என்னும் கிராமத்தையும் மாற்ற வேண்டும் என்று விரும்பினான். கதாநாயகன் எதிர்கொண்ட சவால்கள்பற்றியும் அவன் தொழில் துறையில் முன்னேறிய விதம்பற்றியும் இந்நாவல் சித்தரிக்கிறது.

 

Title
ஆயபுலம் : புதினம்
Creator
An̲pal̲akan̲, Mā., 1943-
அன்பழகன், மா., 1943-
Subject
Literature
Short stories, Singaporean (Tamil)
தமிழ்ச் சிறுகதைகள்
சிங்கப்பூர் சிறுகதைகள்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
புதுமைத்தேனீ பதிப்பகம், 2009
Printer
பாரதி அச்சகம், சென்னை 41
Digital Description
application/pdf, 24256 KB, 190 p.
All rights reserved. மா. அன்பழகன், 2009

 

http_x_forwarded_for: 3.236.237.61 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34