அருணாவின் சிரிப்போ சிரிப்பு : குலுங்கக் குலுங்க சிரிங்க!

நகச்சுவை துணுக்குகள், உரையாடல்கள், செஉதிகள் போன்ற பல்வேறு அம்சங்கள் நிறைந்த தொகுப்பு.

 

Title
அருணாவின் சிரிப்போ சிரிப்பு : குலுங்கக் குலுங்க சிரிங்க!
Creator
Imājān̲, Ṭi. En̲.
இமாஜான், டி. என்.
Subject
Tamil wit and humor
Literature
நகைச்சுவைப் படைப்புகள்
Publisher
அருணா பப்ளிகேஷன்ஸ், 2012
Printer
M/s காரிஸ் ஆப்செட், சென்னை
Digital Description
application/pdf, 9327 KB, 84 p.
All rights reserved. டி. என். இமாஜான், 2012

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34