உணர்வுகளின் ஊர்வலம் = Parade of feelings

இந்நூல் ஒரு கவிதைத் தொகுப்பு. பார்வைகள், நினைவில் நிற்பவர்கள், இயற்கை, நாடும் நாமும் என்னும் தலைப்புகளில் கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. தமிழின் சிறப்பையும் சிங்கையின் செழிப்பையும் கவிதைகள் சுட்டுகின்றன.

 

Title
உணர்வுகளின் ஊர்வலம் = Parade of feelings
Creator
Macūtu, Mu. A.
மசூது, மு. அ.
Subject
Singaporean poetry (Tamil)
Poetry
தமிழ்க் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
மு. அ. மசூது, 1995
Printer
Madinas Graphic Printers
Digital Description
application/pdf, 18190 KB, 228 p.
All rights reserved. மு. அ. மசூது, 1995

 

http_x_forwarded_for: 3.237.31.191 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34