அதிவினோதக் குதிரைப் பந்தய லாவணி

குதிரைப் பந்தயத்தைப் பற்றிய ஒரு இலக்கிய படைப்பு இது. கவிதை நடையில் சிங்கையில் எழுதப்பட்டது.

 

Title
அதிவினோதக் குதிரைப் பந்தய லாவணி
Creator
Irankacami Tācan, Na. Va.
Subject
Tamil poetry
Singapore poetry (Tamil)
Poetry
Publisher
[s. n.], 1893
Digital Description
application/pdf, 1677 KB, 18 p.
All Rights Reserved. National Library Board Singapore 2007.

 

http_x_forwarded_for: 18.207.157.152 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34