அடுக்கு வீட்டு அண்ணசாமி : நகைச்சுவை நாடகம். Vol. 2.

9.3.1969முதல் 6.3.1970வரை வானொலியில் 52 வாரங்கள் (பாகங்கள்) ஒலிபரப்பாகிய நகைச்சுவை நாடகத்தின் எழுத்து வடிவம் இது. முதல் தொகுப்பாகிய இந்நூலில் 27 பாகங்களின் காட்சிகள் உள்ளன. பலமுறை மறுஒலிபரப்புக் கண்டுள்ள இந்நாடகத்தின் எழுத்து வடிவம் சிங்கை மக்களின் வாழ்க்கைச் சூழலை நகைச்சுவை உணர்வுடன் வெளிக்கொணர்கிறது.

 

Title
அடுக்கு வீட்டு அண்ணசாமி : நகைச்சுவை நாடகம். Vol. 2.
Creator
Putumaitācan̲, 1932-
புதுமைதாசன், 1932-
Subject
Authors,Indic--Singapore
Singaporean drama (Tamil)
Indian writers
Drama
தமிழ் நாடகம்
சிங்கப்பூர் நாடகம்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
கணியன் பதிப்பகம், 2000
Printer
மணி ஆஃப்செட்
Digital Description
application/pdf, 76913 KB, 610 p.
All rights reserved. பி. கிருஷ்ணன், 2000

 

http_x_forwarded_for: 3.237.31.191 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34