இருமுறை சிரிக்க இரட்டைச் சிரிப்புகள்

இந்நூலில் ஒரு சிரிப்புத் துணுக்குக்கு இருவித முடிவுகள் அமைந்துள்ளன. இரண்டு துணுக்குகளும் மாறுபட்ட ரசனையைத் தூண்டும்படியாக அமைந்துள்ளன.

 

Title
இருமுறை சிரிக்க இரட்டைச் சிரிப்புகள்
Creator
Imājān̲, Ṭ. En̲.
இமாஜான், டி. என்.
Subject
Wit and humor
Satire and humour
நகைச்சுவை
Publisher
மல்டி ஆர்ட்ஸ் கிரியேஷன்ஸ், 2004
Printer
மல்டி ஆர்ட்ஸ் கிரியேஷன்ஸ்
Digital Description
application/pdf, 10827 KB, 120 p.
All rights reserved. டி. என். இமாஜான், 2004

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34