ஆற்றோரத்தில் ஒரு மாளிகை

எம் கே நாராயணன் அவர்களின் படைப்பில் வெளிவந்த மர்ம நாவல்.

 

Title
ஆற்றோரத்தில் ஒரு மாளிகை
Creator
Narayanan, M. K.
நாராயணன், எம். கே.
Subject
Short stories, Singaporean (Tamil)
Literature
தமிழ்ச் சிறுகதைகள்
சிங்கப்பூர் சிறுகதைகள்
Publisher
Raffles, 2000
Printer
SNP Offset (M) Sdn. Bhd.
Digital Description
application/pdf, 13565 KB, 140 p.
All rights reserved. எம் கே. நாராயணன், 2000

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34