அந்த நான் இல்லை நான்

கவிஞரின் தேடல்கள், உறுத்தல்கள், ஆற்றமை, ஆச்சரியங்கள், மகிழ்ச்சி போன்ற உணர்வுகளைக் கவிதையாக படைத்துள்ளார்.

 

Title
அந்த நான் இல்லை நான்
Creator
Iḷaṅkō, Piccin̲ikkāṭu, 1952-
இளங்கோ, பிச்சினிக்காடு, 1952-
Subject
Tamil poetry--21st century
Poetry
தமிழ்க் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் கவிதைகள்
தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
அகரம், 2011
Printer
மீரா பைன் ஆர்ட்ஸ்
Digital Description
application/pdf, 10099 KB, 116 p.
All rights reserved. பிச்சினிக்காடு இளங்கோ, 2011

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34