25 மாதங்கள் 25 விவாதங்கள்

ஹெண்டர்சன் சமூக மன்றத்தின் நற்பணிக்குழு 2008 ஆம் ஆண்டு படைத்த 25 பட்டிமன்ற நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு.

 

Title
25 மாதங்கள் 25 விவாதங்கள்
Creator
Rajit
ரஜித்
Subject
Debates and debating--Judging--Singapore
Tamil literature--Singapore
Literature
சொற்போர்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
Rajid, 2008
Printer
கு.இ
Digital Description
application/pdf, 10680 KB, 100 p. : ill.
All rights reserved. யூசுப் ராவுத்தர் ரஜித், 2008

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34