இனியவளே

சிங்கப்பூர், மலேசியா, தமிழகம் ஆகிய 3 நாடுகளிலும் நிகழும் சம்பவங்களைக் கருப்பொருளாகக்கொண்டு இந்நாவல் அமைந்துள்ளது. இது மரபுவழி வரம்பை மீறுவதாகப்படலாம் என நாவலாசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

 

Title
இனியவளே
Creator
Carmā, Es. Es.
சர்மா, எஸ். எஸ்.
Subject
Singaporean fiction
Tamil fiction
Literature
தமிழ் புதினம்
சிங்கப்பூர் புதினம்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
சிங்கப்பூர் இந்தியர் பண்பாட்டு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டுக் குழு, 1990
Contributor
ஸ்ரீசெல்வநாயகா ஆப்செட் பிரிண்டர்ஸ்
Digital Description
application/pdf, 22462 KB, 188 p.
All rights reserved. எஸ். எஸ். சர்மா, 1990

 

http_x_forwarded_for: 35.175.191.46 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34