இன்பநலக் காடு

இக்கவிதை நூல் 275 வெண்பாக்களைக் கொண்டுள்ளது. சிங்கப்பூரின் வரலாற்றில் திரு லீ குவான் இயூ அவர்களின் முக்கியத்துவத்தையும், பெருமைகளையும், சாதனைகளையும் விளக்கும் வகையில் அவரைப் பாராட்டி எழுதப்பட்ட கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

 

Title
இன்பநலக் காடு
Creator
Ikkuvan̲am, Vi.
இக்குவனம், வி.
Subject
Singaporean poetry (Tamil)
Poetry
கவிதை
Publisher
வி. இக்குவனம், 1994
Printer
திருச்செல்வம் அச்சகம்
Digital Description
application/pdf, 11677 KB, 108 p.
All rights reserved. இக்குவனம், வி., 1994

 

http_x_forwarded_for: 34.239.148.127 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34