50 மாதங்கள் 50 விவாதங்கள்

2006 ஆம் ஆண்டு தொடங்கி 50 மாதங்கள் தொடர்ந்து தமிழ் பட்டிமன்ற கலைக் கழகம் நடத்திய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு.

 

Title
50 மாதங்கள் 50 விவாதங்கள்
Creator
ரஜித்
Rajit
Subject
Debates and debating--Singapore
Tamil literature--Singapore
Literature
பேச்சு வழக்கு
தமிழ் இலக்கியம்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
தமிழ் பட்டிமன்ற கலைக் கழகம் , 2010
Printer
Yūcup Rāvuttar Rajit
யூசுப் ராவுத்தர் ரஜித்
Tamil̲ Paṭṭiman̲r̲a Kalaik Kal̲akam
தமிழ் பட்டிமன்ற கலைக் கழகம்
Percetakan Halus Sdn.Bhd., Kuala Lumpur
Digital Description
application/pdf, 34560 KB, 116 p. : col. ill.
All rights reserved. யூசுப் ராவுத்தர் ரஜித், 2010

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34