இதய மலர்கள் : கவிதைகள்

இயற்கை, காதல், மொழி, நாடு முதலிய பல்வேறு தலைப்புகளில் எழுதப்பட்ட 47 கவிதைகளும், தாமரை என்னும் தலைப்பிலான ஒரு குறுங்காவியமும் இத்தொகுப்பில் உள்ளன. அனைத்தும் மரபு யாப்பில் எழுதப்பட்டவை.

 

Title
இதய மலர்கள் : கவிதைகள்
Creator
Ikpāl, Ka. Tu. Mu., 1940-
இக்பால், க. து. மு., 1940-
Subject
Tamil poetry--Singapore
Poetry
Publisher
பனிமலர் பப்ளிகேஷன்ஸ், 1975
Printer
திரீயெம் பிரிண்டர்ஸ், சென்னை
Digital Description
application/pdf, 8478 KB, 120 p.
All rights reserved. இக்பால், க. து. மு. 1975.

 

http_x_forwarded_for: 44.192.254.173 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34