இலக்கியக் காட்சிகள்

இந்நாலில் 8 இலக்கியக்காட்சிகள் உள்ளன. இவற்றுள் 7 வானொலிக்கென எழுதப்பட்டவை. சிலப்பதிகாரம் மட்டும் மேடைக்கென எழுதப்பட்டுள்ளது.

 

Title
இலக்கியக் காட்சிகள்
Creator
Putumaitācan̲, 1932-
புதுமைதாசன், 1932-
Subject
Singaporean drama (Tamil)
Drama
வானொலி நாடகம்
தமிழ் நாடகம்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
இந்தியர் பண்பாட்டு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டுக் குழு, 1990
Printer
ஸ்ரீசெல்வ விநாயக ஆப்ஸெட் (மெட்ராஸ்)
Digital Description
application/pdf, 13522 KB, 124 p.
All rights reserved. பி. கிருஷ்ணன், 1993

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34