அற இலக்கியச் சமுதாயம் : நான்மணிக் கடிகை

சங்கம் மருவிய காலத்தில் தோன்றிய நான்மணிக்கடிகை என்ற அற நூல் காட்டும் சமுதாயக் கூறுகள், சமூகப் பழக்கவழக்கங்கங்களை இந்நூல் எடுத்துரைக்கிறது.

 

Title
அற இலக்கியச் சமுதாயம் : நான்மணிக் கடிகை
Creator
Uṣā, Cu
உஷா, சு
Subject
Didactic poetry, Tamil--History and criticism
Tamil poetry--To 1500
Poetry
தமிழ்க் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
இரத்தின வெங்கடேசன், 2008
Contributor
வேலகம் வெளியீடு, புதுச்சேரி
Digital Description
application/pdf, 11371 KB, 100 p.
All rights reserved. உஷா, 2008

 

http_x_forwarded_for: 44.192.115.114 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34