இனிமையில் நனைந்த கவிதை நறுக்குகள்

இந்நூலில் எதார்த்தமான பாடுபொருள்களில் கவிதைகள் எழுதப்பட்டுள்ளன.

 

Title
இனிமையில் நனைந்த கவிதை நறுக்குகள்
Creator
Imājān̲, Ṭi. En̲.
இமாஜான், டி. என்.
Subject
Singaporean poetry (Tamil)
Poetry
தமிழ்க் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் கவிதைகள்
தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
Multi Arts Creations, 2005
Printer
ஸ்கிரிப்ட் ஆஃப்செட்
Digital Description
application/pdf, 9043 KB, 124 p.
All rights reserved. டி. என். இமாஜான், 2005

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34