அணிகலன் : கவிதைத் தொகுப்பு

இந்நூலில் 30 மரபுக் கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இவை மனித வாழ்வியல் கூறுகளையும் நடைமுறைகளையும் உலகியல் நோக்கில் கவிதைகளாக்கப்பட்டுள்ளன.

 

Title
அணிகலன் : கவிதைத் தொகுப்பு
Creator
Taṅkarācan̲, Mu.
தங்கராசன், மு.
Subject
Tamil poetry
Poetry
தமிழ்க் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
தை நூலகம், 1985
Printer
ஜெமினி அச்சகம். தஞ்சை
Digital Description
application/pdf, 13990 KB, 172 p.
All rights reserved. , மு. தங்கராசன், 1985

 

http_x_forwarded_for: 34.204.172.188 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34