ஆசை

இந்நூலில் 33 கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. அவற்றுள் ஏழு கவிதைகள் மட்டும் சிங்கப்பூர் வானொலியில் ‘கவியரங்கம்’ என்னும் நிகழ்ச்சியில் ஒலிபரப்பப்பட்டவையாகும்.

 

Title
ஆசை
Creator
Ṣamcuttīn̲, En̲. Em.
ஷம்சுத்தீன், என். எம்.
Subject
Poetry
Tamil poetry
தமிழ்க் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
பனிமலர்ப் பதிப்பகம், 1984
Printer
அகத்தியர் அச்சுக்கூடம், தி. நகர்
Digital Description
application/pdf, 5593 KB, 72 p.
All rights reserved. ஷம்சுத்தீன், 1989

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34