ஆசை நெஞ்சங்கள்

ஆசையுள்ளவனை ஆசை அழித்துவிடும் என்பதை விளக்கும் கதை நூல். ஆசை பெருகப் பெருகப் பொறுமையும் விட்டுக்கொடுக்கும் பண்பும் விலகும் என நூல் விளக்குகிறது.

 

Title
ஆசை நெஞ்சங்கள்
Creator
Ṣamcuttīn̲, En̲. Em
ஷம்சுத்தீன், என். எம்.
Subject
Tamil poetry--History and criticism
Poetry
தமிழ்க் கவிதைகள்
தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
பனிமலர்ப் பதிப்பகம், 1989
Printer
ராமன் பிரிண்டிங் பிரஸ், தி.நகர்
Digital Description
application/pdf, 8611 KB, 84 p.
All rights reserved. என். எம். சம்சுத்தீன்,1989

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34