இன்பத் திருநாடு

இந்நூல் சந்தக் கவிதை தொகுப்பாகும். இதில் 60 கவிதைகள் அடங்கியுள்ளன. சிங்கப்பூர் நாட்டை மையமாகக்கொண்டு நாடு, இறைமை போன்ற பாடுபொருள்களில் கவிதைகள் எழுதப்பட்டுள்ளன.

 

Title
இன்பத் திருநாடு
Creator
Taṅkarācan̲, Mu.
தங்கராசன், மு.
Subject
Society in literature
Singaporean poetry (Tamil)
Literature
Poetry
தமிழ்க் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
மு. தங்கராசன், 2010
Printer
குறிப்பு இல்லை
Digital Description
application/pdf, 20237 KB, 212 p. : ill.
All rights reserved. மு. தங்கராசன், 2010

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34