உதயம் : கவிதைத் தொகுப்பு

30 கவிதைகள் அடங்கிய தொகுப்பு இது. உண்மைகள், உணர்வுகள், நாடு, விழாக்கள், உருவகங்கள் ஆகிய 5 பாடுபொருள்களில் அமைந்துள்ளன.

 

Title
உதயம் : கவிதைத் தொகுப்பு
Creator
Taṅkarācan̲, Mu.
தங்கராசன், மு.
Subject
Poetry
Singaporean poetry (Tamil)
தமிழ்க் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் கவிதைகள்
Publisher
மு. தங்கராசன், 1988
Printer
வெற்றி அச்சம்
Digital Description
application/pdf, 18900 KB, 188 p.
All rights reserved. மு.தங்கரசன், 1988

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34