அத்தைமகன் : நகைச்சுவை நாடகம்

இந்நகைச்சுவை நாடகம் 20 அரங்குகளை உடையது. சிங்கப்பூர்ப் பள்ளியில் அரங்கேற்றப்பட்ட நாடகத்தின் எழுத்து வடிவம்.

 

Title
அத்தைமகன் : நகைச்சுவை நாடகம்
Creator
Taṅkarācan̲, Mu.
தங்கராசன், மு.
Subject
Tamil drama--Singapore
Singaporean literature (Tamil)
Literature
தமிழ் நாடகம்
சிங்கப்பூர் நாடகம்
தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
சீதை பதிப்பகம், 2007
Contributor
இமேஜ் பிரிண்ஸ்
Digital Description
application/pdf, 11358 KB, 116 p.
All rights reserved. மு. தங்கராசன், 2007

 

http_x_forwarded_for: 3.235.188.113 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34