அன்பு எனும் தத்துவம் இஸ்லாம்

இஸ்லாமியக் கருத்துகள், தத்துவங்கள் பற்றிய கவிதைகள் தொகுப்பு.

 

Title
அன்பு எனும் தத்துவம் இஸ்லாம்
Creator
Perumāḷ, Kā. (Kāḷiyaṇṇan̲), 1921-
பெருமாள், கா. (காளியண்ணன்), 1921-
Subject
Islamic poetry, Tamil--Malaysia
Tamil poetry--Malaysia
Poetry
இஸ்லாமியக் கவிதைகள்
தமிழ்க் கவிதைகள்
Publisher
[ஜே.சி.ஏ.], 1978
Printer
Simma Enterprises and Printers
Digital Description
application/pdf, 8298 KB, 106 p.
All rights reserved. கா. பெருமாள், 1978

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34