அவன் : சிங்கப்பூரன் சிறுகதைகள்

இந்நூல் சிறுகதைத் தொகுப்பாகும். அவன் எனத் தொடங்கும் 6 தலைப்புகளும் மூக்குத்தி, சின்ன வீடு போன்ற தலைப்புகளில் அமைந்த 8 சிறுகதைகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.

 

Title
அவன் : சிங்கப்பூரன் சிறுகதைகள்
Creator
Putumaippittan̲, Nāraṇa
புதுமைப்பித்தன், நாரண
Subject
Short stories, Singaporean (Tamil)
Literature
தமிழ்ச் சிறுகதைகள்
சிங்கப்பூர் சிறுகதைகள்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
நிலவுப் பதிப்பகம், 1993
Contributor
குறிப்பு இல்லை
Digital Description
application/pdf, 15333 KB, 160 p.
All rights reserved. நாரண. புதுமைப்பித்தன்,1993

 

http_x_forwarded_for: 44.192.115.114 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34