எதிரொலி

சமுதாயத்தில் கவிஞர் கண்ட காட்சிகளும், நிகழ்ச்சிகளும், அவை ஏற்படுத்திய உணர்வுகளும்பற்றி இந்நூலில் 27 கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. அதோடு, சமுதாய முன்னேற்றத்துக்கு உதவும் வகையில் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ள நெறிகளும் கருத்துக்களும் இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன.

 

Title
எதிரொலி
Creator
Paraṇan̲, 1944-
பரணன், 1944-
Subject
Singaporean poetry
Poetry
சிங்கப்பூர் கவிதைகள்
தமிழ்க் கவிதைகள்
சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம்
Publisher
தமிழ்வளர்ச்சிப் பண்ணை, 1983
Printer
குறிப்பு இல்லை
Digital Description
application/pdf, 5473 KB, 80 p.
All rights reserved. பரணன், 1982

 

http_x_forwarded_for: 18.207.129.82 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34