அமளி துமளி : நகைச்சுவை நாடகம்

சிங்கப்பூரில் அரங்கேறிய ஒரு நகைச்சுவை மேடை நாடகம் இது. நாடகத்தில் அமளிதுமளிப்படுவது என்ன என்பதை அறிய நூலைப் படிக்குமாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆசிரியர்.

 

Title
அமளி துமளி : நகைச்சுவை நாடகம்
Creator
Carmā, Es. Es.
சர்மா, எஸ். எஸ்.
Subject
Singaporean drama (Tamil)
Drama
தமிழ் நாடகம்
சிங்கப்பூர் நாடகம்
Publisher
எஸ்.எஸ். சர்மா, 1981
Printer
ஓவன் பிரிண்டர்ஸ், சிங்கப்பூர்
Digital Description
application/pdf, 9871 KB,96 p. : ports.
All rights reserved. எஸ். எஸ். சர்மா, 1981

 

http_x_forwarded_for: 18.204.56.97 REMOTE_ADDR: 172.30.9.34