Advanced Search

Search within this date range:

Berita Harian, 10 August 1963

article-icon

Article also available on Microfilm Reel NL3203


Nama Akhbar [TITLE SECTION]

Page 1

BERITA HARIAN ambbar babasa kebangsaan malaya N0.1967. SABTU, 10 AUCUST, 1963 20 RABIUL'AWAL, U«3. 15 SEN KDN 372 BERITA HARIAN SABTU, 10 AUCUST, 1963.

Pesto Pusaka Budaya Asia Tenggara [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 1

Pesto Pusaka Budaya Asia Tenggara Para perserta pesta budaya S'pura malam tadi.

WABAK BERAT [ARTICLE]

Page 1

WABAK BERAT Sa-orang lagi mati: Übat2 tidak mujarab KOTA BHARU, Juma'at JjENGAN sa-orang lagi meninggal dunia akibat wabak penyakit cheret dan muntah2 di-Kampong Lembah hari ini. penduduk2 kampong itu bersungut bahawa pohak2 yang berkuasa "kurang memperhatikan nasib mereka. Nama-nya Ali bin Isa, 55. sa-orang penanam padi. Beberapa orang lain di-katakan

BB berakhir pada hari ini [ARTICLE]

Page 1

BB berakhir pada hari ini KUALA LUMPUR, Juma'at. BULAN Bahasa Kebangsaan penggal kedua tahun ini akan tamat malam esok. Dan kapada empat orang peserta peraduan akan di-sampai-kan berita baik untok mereka. Sa-lain dari hadlah2 biasa, mereka akan mendapat kesempatan perchuma untok meianchong ka-Bangkok salama beberapa hari. Tiket perchuma, makan dan

Pengantin mati dlm perjalanan untok sanding [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 1

Pengantin mati dlm perjalanan untok sanding Semua telah siap untok menyambut pengantin lelaki Oleh Hamidon Bahari dan Magiar Simen Johor Baharu SA-ORANG pengantin lelaki dari Slngapura yang sedang dalam perjalanan ka-Batu Pahat ker a n a upachara persandingan n y a di-rumah pengantin perempuan telah terbunoh bersama tiga orang lagi

Gabnor baru Melaka: Ghaffar akan mengadap Seri Paduka Baginda [ARTICLE]

Page 1

Gabnor baru Melaka: Ghaffar akan mengadap Seri Paduka Baginda MELAKA, Juma'at —Ketua Menterl MeUka, Inche Ohaffar Baba mungkin akan mengadap Seri Paduka Baglnda Tang di-Pertuan Agong pada minggu depan mengenal lantekan sa-orang Oabnor baru untok negert Melaka. Oabnor Melaka aekarang. Tun Haji Abdul Maiik bin Tuaof akan tamat perkhidma-tan-nya pada

Wartawan jadi saksi dalam bichara Barisan [ARTICLE]

Page 1

Wartawan jadi saksi dalam bichara Barisan SINGAPURA. Juma at Pengarang berita akhbar Straits Times disini, Tuan Sit Yin Fong ikut memberi keteiangan hari ini dalam perbicharaan ka-atas 12 orang ketua Barisan Soslsalis. Kata-nya, pada 22 April lalu ia menerima panggilan talipon memberitahu satu perarakan akan di-adakan dari Victoria Street ka-bangunan

Sa-benar-nya Indonesia tidak menentang Malaysia [ARTICLE]

Page 1

Sa-benar-nya Indonesia tidak menentang Malaysia Reuter JAKARTA, Jumaat. Ketua baliatian urusan luar neceri Parlemen Indonesia, Tuan Anwar Tjokroaminolo mrnyat»kan hari ini baliaua "kontrantasi" Indonesia yanc di-lanehar-kan sa-belum sidang punrhak itu sa-benar-nya di-tujukan terhadap Britain dan tidak terhadap Malaya. Dia menyatakan kapada ANTAKA di-sini bahawa Indonesia mbt*lum persidangan kemuncliak di-Manila yang

PAK DJATI KEMBALI [ARTICLE]

Page 1

PAK DJATI KEMBALI KUALA LUMPUR. Juma at. —Duta Besar Indonesla diMalaya. Lt. General Djatikusumo telah kembali hari ini satelah singgah di-Bangkok salepas mengikuti sidang kemunchak di-Manila dengan perwakiian Indonesia. Pegawai2 Kedutaan telah menyambut ketibaan beiiau dipadang terbang. Duta Besar itu keberatan menemui para wartawan. Menurut sa-orang jurubichara Kedutaan: Duta kand

Halaman 1 Iklan

Halaman 1 Iklan Ruangan 1 [ADVERTISEMENT]

Page 1

KASUT ML YAHG bermutu V TINGGI /TORf 144-146. Batu No«d. Kutla Lwwpur. T«l«ohon« *****. MEMPERKENALKAN BERBAGAI JENIS BESI WAJA INKA Mutu akan an betapa besl ke rana buatan-nya kan Norwegian asil. di-bentok menchantekkan mah hiasan yana menarek TINGKAT PERTAMA C.K. TANG (8) ttD. Sll. OSCBABD BOAD. SINGAPOBB. TBL: MtBft-St7M (4

Halaman 1 Iklan Ruangan 2 [ADVERTISEMENT]

Page 1

<goU* a GAMBAR2 LAIN LIHAT MUKA2 DALAM TIDAK ADA KEJADIAN BEKIPYANG MENGOTORKAN Peti sejolt National Jetcycle Menchentikan sejok-nya sa-chara atomatik pada ttapS 12 jam Memisahkan beku2 sa-chara atomatlk Dengan sa-chara atomatik mengeringkan ayer Dencan sa-chara atomatlk menfhisap ayer yang beriebihan Jetcycle mensekalkan peti sejok National dart terjadl bek«2 dan kerlny.

Halaman 1 Iklan Ruangan 3 [ADVERTISEMENT]

Page 1

KUTiNe YAHO ntlK IRTAU m&ngLok2-ny» m«mberl bentok Puan2 rani Mll >- untok mengikut fa«hioo f harl lnl la-ny» w ''Wotßkk Bunafob mcie f* an WB tok antara 1 dada a n pingcang dan Hltam htngga 4*-C. SUgHHßßryhiang. 9M.M

Jelitawan2 dari negara 2 tetangga Asia Tenggara 'menyerang' Singapura [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 2

Jelitawan2 dari negara 2 tetangga Asia Tenggara 'menyerang' Singapura SINGAPURA, Juma v at PE ST A Budaya Tenggara As i a telah di-buka dengan rasmi-nya malam kelmarin bertempat di-Panggong di-King George V Park malam tadi. Di-antara mereka yang mengambil bahagian dalam "pcrtunjokan 2Lgong diTimor ini" ia-lah puteri2 dari Kemboja, "bintang"

MURID2 MELAYU LULUS DALAM LATEHAN PERIKANAN [ARTICLE]

Page 2

MURID2 MELAYU LULUS DALAM LATEHAN PERIKANAN SINGAPURA, Juma at TJANYA 18 orang dari kurang lcbeh 40 orang mujJ«i2 telah lulus dalam kursus penkanan anjoran Kerajaan di-sini. Dari iumlah tersebut 36 orang murid antara-nya ada-lah murid2 Melayu sementara yang dua murid2 China. 18 berjaya Upachara untok menyampaikan sijil2 kapada murid2 yang

Ahli SF menchabar speaker [ARTICLE]

Page 2

Ahli SF menchabar speaker TOHOR BAHARU. Jamaat. Kctua Parti Raayat Johor Inche Hanuah Yassin telah menchabar Speaker Negeri Johor. Tuan Haji Rahmat bin Haji Daud supaya berbahath dengan beliau mengenai tudohan2 Tuan Haji Rahmat yang mengatakan Pront Sosialis. ada-lah sabuah parti perosak ugama dan bangsa. Chabaran ini telah di-buat oleh

Tun Hj Malik akan mengakhiri khidmat hujong bulan ini [ARTICLE]

Page 2

Tun Hj Malik akan mengakhiri khidmat hujong bulan ini Dleh SALIM KASSIM MELAKA Jumaat rpARIKH perkhid- matan Tun Haji Abdul Malik bin Yusof sa-bagai Gabnor negeri Melaka akan tamat pada akhir bulan ini, demikian di-umumkan oleh beliau sendiri hari ini ketika beruchap dalam upachara perbarisan menyambut ulangtahun kelahiran-nya yang ke-65.

Maphilindo: Tahniah dari Parti Negara [ARTICLE]

Page 2

Maphilindo: Tahniah dari Parti Negara KUALA LUMPUR, Juma'at. Parti Negara hari ini ikut mengalu2kan hasil2 dang kemunchak. terutama lindo. renchana penubohan MaphiInche Mohamad Shahar bin Mohamad Jali Setiausaha Parti Negara berkata: "Dengan lahir-nya Maphittndo, maka berhasiMah salah aata ehtta9 Ahnarhoaa Data Ow», pemimpin besar kami."

Melayu dlm perusahaan Bank: Saudagar2 ulas seruan MB [ARTICLE]

Page 2

Melayu dlm perusahaan Bank: Saudagar2 ulas seruan MB KUALA LUMPUR, Jumaat. —Beberapa buah sharikat bank di-sini. hari ini keberatan mengulas seruan Menteri Besar Selangor, Dato Abu Bakar Bagincla supaya sharikat2 bank mengambil lebeh ramai lagi anak2 Melayu berlateh dalam lapangan tersebut. Dato Abu Bakar dalam uchapan-nya ketika merasmikan sa-buah chawangan

$342 lagi utk Derma Perwira [ARTICLE]

Page 2

$342 lagi utk Derma Perwira KUALA LUMPUR. Juma'at. Akhbar2 keluaran Straits Tlmes hari ini telah menerima $342 untok Derma Perwira. daripada kakitangan Pengawai Talikom Store dan Work-hop Kuala Lumpur $100. kakitangan dan murid2 Sekolah Iskandar Shah. Parit. Perak $42. dan penuntut2 Pusat Latehan Perguruan. Muar $200. Jumlah besar sekarang ia-lah

Gabnor dlm majlis tutup Bulan Bahasa [ARTICLE]

Page 2

Gabnor dlm majlis tutup Bulan Bahasa VfELAKA, Juma'at. lfl Tuan Gabnor Melaka Tun Hajl Abdul Malek bln Yusof akan menghadhlrl majlls penutup sambutan Bulan Bahasa 1963, dl-Padang Bandar Hliir, pada pukul 7.45 malam, 10 August lnl Tuan Oabnor akan mtnyampatkan hadiaha kapada pemcnang2 yang' wjaya dalam semua peradhan yang telah

Halaman 2 Iklan

Halaman 2 Iklan Ruangan 1 [ADVERTISEMENT]

Page 2

SSCOTrt MTNTAK IKiUST KAPSTJL MEMBENA LEBEH TENA GA K Badan terasa segar di-sepanjang hari, untok sa-tiap hari. Makan-lah minyak ikan kapsul—ia mengandongi vitamin2 x A dan mendapat tenaga yang '^t\ lebeh kuat dari badan yang sentiasa 'Ĕmjk sihat...dan yang melindongi tuboh badan dari penyakit. Minyak ikan kapsul mengandongi vitamin2 A

Halaman 2 Iklan Ruangan 2 [ADVERTISEMENT]

Page 2

I'LAX KECHIL BERITA HARIA\ KILAHntAN PERKAWINAN KFMAttiv d >, S«RS?Sffi!fr FENGIIMIIMAN —mmjNANGAW S6 «A-KU*ANGf-NTA Sata perkiUan -rmonpANj 2 f pcrkaUan S0 ten I I i i —i,: 92 —Am—m,— kajara® II —■■■"i—— —————i lA-KUBANG2- f NTA Sala pwkataan —__i lf u ->•'— r- Idriml* 'rwril K T?i tertwnplr) Naatt gastasjß*»

Halaman 2 Yang Lain-lain

Perdana Menteri Singapura bersama peserta2 Pesta Budaya Asia Tenggara [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 3

Perdana Menteri Singapura bersama peserta2 Pesta Budaya Asia Tenggara PERDANA Menteri Singapura Tuan Lee Kuan Yew mera'ikan peserta2 ka-Pesta Budaya Asia Tenggrara dalam majlis kera f ian yang telah di-adakan di-Istana Singapura oleh Yang: di-Pertu-an Nejerara Inche Yusof bin Ishak sabelum pembukaan pesta di-Panggon? Negara yan* baharu. Gambar Berita Harian.

A.S. tetap sokong Vietnam [ARTICLE]

Page 3

A.S. tetap sokong Vietnam Reuter T ASHINGTON, Juma'at —Jabatan Negara semalam mengulangi sokongan Kerajaan Amerika Sharikat kapada Kerajaan Vietnam Selatan. tetapi, berkata bahawa ada-lah l>er.u bagi Presiden Ugodinh Diem menyeiesaikan pertl-pertikaian-nya dengan pemimpin2 ugama Budha. Juruchakap Jabatan itu telah di-minta mengulas sa-buah berita akhbar yang mengatakan pertadbiran Presiden Kennedy teiah

Britain akan membenarkan Bangsa2 Bersatu melawat ka-Borneo [ARTICLE]

Page 3

Britain akan membenarkan Bangsa2 Bersatu melawat ka-Borneo Reuter, UPI nRITAIN telah memutuskan untok menerima chadangan supaya rombo- naan Bangsa2 Bersatu melawat Borneo Utara dengan sangkaan bahawa Malaysia akan ujud pada 31 August sa-bagaimana yang telah di-ranchang-k menurut pegawai2 di-sini semalam. Sa-.epas sidang kemun- adi-Manila baharu2 ini Malaya. niipina dan I:.cl

Gabnor Sabah beri amaran kpd Indonesia 'jangan usek kami' [ARTICLE]

Page 3

Gabnor Sabah beri amaran kpd Indonesia 'jangan usek kami' U.P.I. r ABNOR British di-Sabah, yang akan merdeka sadikit masa lagi dalam Malaysia, semalam ran«2 telah memberi amaran kapada Presiden s ;karno bahawa sa-kira-nya dia menyerang ncueri itu dengan menchabul semua dasar Ban<isa2 Bersatu 4 *kami mempunyai sahabat2 yans amat kuat,

Malaya yg ke-7 tanda tangan [ARTICLE]

Page 3

Malaya yg ke-7 tanda tangan UPI WASHINGTON. Juma'at. Malaya semalam telah menandatanganl perjanjlan melarang separoh ujian senjata nuklear negara yang ketujoh menandatangani perjanjian tersebut. Duta Besar Malaya, Dato Ong Yoke Lin, telah menandatangani perjanjian itu. UPI.

SUKARNO NA' LEBOR MALAYSIA KATA LEE [ARTICLE]

Page 3

SUKARNO NA' LEBOR MALAYSIA KATA LEE Reuter MELBOURNE, Juma'at. Perdana Menteri Singapura, Tuan Lee Kuan Yew berkata semaiam: "Ini-lai? masa-nya bagi Malaysia bangun dan berjuang* demikian menu r u t berita yang di-iaporkan oleh Radio Australia iA.B.C.) hari ini. Berita tersebut bericata Tuan Lee membuat keterangan itu kapada wartawan A.B.C.

NINGKAN BERI JAMINAN DEMOKRASI DI-SARAWAK [ARTICLE]

Page 3

NINGKAN BERI JAMINAN DEMOKRASI DI-SARAWAK Reuter KUCHING, Juma'at.—Ketua Menteri Sarawak, Tuan Ningkan, dalam satu uchapan radio malam tadi memberi jaminan bahawa Kerajaan baharu Sarawak akan berbuat segala daya upaya-nya untok kebaikan ra'ayat tanpa memperhitongkan bangsa, ugama atau keperchayaan mereka. Beliau berkata bahawa Kerajaan Sarawak berdirl di-atas lunas2 demokrasi, dan perchaya

MAHKAMAH TINGGI BRUNAI ASING DARI MALAYSIA [ARTICLE]

Page 3

MAHKAMAH TINGGI BRUNAI ASING DARI MALAYSIA Reuter BANDAR BRUNAI, Juma*at.—Kerajaan Brunai mengumumkan semalam bahawa Mahkamah Tertinggi yang di-adakan bersama2 oleh Sarawak, Sabah dan Brunai akan di-ganti-kan oleh sa-buah Mahkamah Tertinggi Brunai sendirl mulai Hari Malaysia. Sa-buah rang undang2 untok ini akan di-kemuka-kan dalam meshuarat Majlis Undangan Brunai yang akan datang

Pelajar yg di-tudoh: Saya ingin tolong [ARTICLE]

Page 3

Pelajar yg di-tudoh: Saya ingin tolong Reuter pERTH, Juma'at Saorang pelajar Asla yang di-tudoh melakukan kesalahan kerana übat penisibul naftu shahwat memberitahu mahkamali Jenayah dl-sini hari ini bahawa ia telah memberikan übat itu kapada saorang gadis "kerana hendak menolong gadis itu." Pelajar itu, Chang Yew Foong, 23 tahun darl Telok

Suami seniwati kata ia takut memberi keterangan yg boleh tolong Dr. Ward [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 3

Suami seniwati kata ia takut memberi keterangan yg boleh tolong Dr. Ward Reuter LONDCW, Juma'atL rpUAN Joe Wade, suaml senlwatl Corinne Grey, A berkata di-sini malam tadi bahawa dia boleh memberi keterangan yang boleh "membuktikan kebenaran" Dr. Stephen Ward, tetapi tidak berani tampil ka-hadapan kerana takut publisitL Dr. Ward, 50

Anak Presiden Kennedy meninggal [ARTICLE]

Page 3

Anak Presiden Kennedy meninggal Reuter UOSTON, Juma at. Patrick, anak lelakl Presiden Kennedy yang baharu lahlr itu, telah meninggal di-rumah-saklt disini hari ini. "Perchubaan kanak2 itu untok bernafas ada-lah terlalu berat bagl jantongnya", kata Setlausaha Akhbar Rumah Puteh Pierre Salinger kapada para wartawan. Belum jangka Kanak2 itu lahlr lima mlnggu

Halaman 3 Iklan

Halaman 3 Iklan Ruangan 1 [ADVERTISEMENT]

Page 3

SaHKicnrTiasirTo^J^^ercrapa^^ari JJ*ah^Jcepandaiai^^kii^^eneli»iaiK band-Radio Tampa OawaT^^

Penyertaan orang Melayu dlm lapangan ekonomi [ARTICLE]

Page 4

Penyertaan orang Melayu dlm lapangan ekonomi gILA wakil2 UMNO daripada seluroh Malaya bersidang dalam perhimpunan agone: UMNO pada 25 August ini, mereka akan membinchangKan lebeh banyak soal ekonomi daripada yang biasa di-binchangkan oleh mereka dalam perhimpunan2 agong yang lalu. Menurut perkiraan kita, lebeh kurang 30 buah usul daripada sa-jumlah 147

Sardon dan Khalid [ARTICLE]

Page 4

Sardon dan Khalid rvATO Sardon bin Haji Jubir, Ketua Pergerakan -LT pemuda UMNO Malaya telah memimpin Pergerakan itu sa-lama lebeh 10 tahun dan sa-lama itu menurut da'awaan-nya Pergerakan Pemuda telah berada di-barisan hadapan perjuangan UMNO. Tidak siapa yang dapat menolak hakikat inl tetapi kalau ada sa-tengah2 orang merasa bahawa Dato

Petani Kelantan menghasilkan tembakau yg bermutu [ARTICLE]

Page 4

Petani Kelantan menghasilkan tembakau yg bermutu Tembakau Virginia sesuai dengan tanah dan hawa negeri kita TAMAH HUMA TIDAK TINGGAI TtRBIAK LAGI SArIMPAS SCUSAI MUSIM MBHUAI PADI Oleh Peter Polomka GEMENJAK petani2 di-Pasir Mas, kawasan dataran Negeri Kelantan dekat Kota Baharu, memulakan sa-jenis tanaman baharu satahun dua yang lepas, ladang2 di-situ

KESAN2 SIMPOSIUM BAGI KALANGAN GURU2 BUKAN MELAYU [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 4

KESAN2 SIMPOSIUM BAGI KALANGAN GURU2 BUKAN MELAYU Oleh Mahmud Latiff OIMPOSIUM Pengajaran Bahasa dan Kesusasteraan Melayu di-Uniyersiti Malaya baharu2 ini di-ikuti juga oleh sa-bilangan ramai che'gu2 dan pelajar2 yang bukan Melayu. Apa-kah pendapat dan kesan2 yang di-tinggalkan oleh majlls itu di-kalangan mereka? Sa-orang guru bangsa China dan sa-orang lagi bangsa

Lulus pepereksaan tetapi gaji tidak berganjak [ARTICLE]

Page 4

Lulus pepereksaan tetapi gaji tidak berganjak GURU BAHASA KEBANGSAAN Suncai Siput, Perak. ¥\I-NEGERI Perak masa ini terdapat 84 orang 17 guru bahasa ketoangsaan yang telah lulus pepereksaan khas Kerajaan, pada 15 December, 1959 dan kemudian menerima latehan pos. anjoran Kementerian Pelajaran Tetapi hingga masa ini. kami maseh beium menerima kenalkan

Lalat makin banyak [ARTICLE]

Page 4

Lalat makin banyak SAIDIN A. MANAF Kampong Masjid Perak Utara. GEHAKAN membasmi lalat dan nyamok dinegeri ini. setakat ini, hanya di-tumpukan .li-kota2 atau di-bandar besar sahaja. Mengapa ia tidak diluaskan hingga ka-kam-pong2 atau ka-luar bandar, sedangkan bahaya-nya terhadap kesihatan dan jiwa pendudok sama sahaja be-sar-nya baik di-bandar atau di-kampong? Di-kampong

Bachaan berita mulai merosot? [ARTICLE]

Page 4

Bachaan berita mulai merosot? SEiJAK tiga minggu kebeiakangan ini, saya dapati pembachaan warta berita Telivision Slngapura ta' memuaskan. Sa-lain pembachaan-nya tida-k betul. terjemahan-nya juga ta' sa-tepat dahulu. Kalau tidak salah tekaan saya, mereka semua-nya 'muka2 baharu,' mereka belum pernah bertugas demikian dalam lapangan ltu. Tidak saya tahu apakah dasar yang

Terima kaseh [ARTICLE]

Page 4

Terima kaseh NOZLAN BIN ISMAIL Tapah. Perak SAYA dan iou saya. R<> kiah bt Osman. nguchapkan ribuan terimakaseh atas kemurahai Che'gu Abdullah bin Nawi guru sekolah Menengai. Inggeris Tapah dan kawan2 sekalian yang telah menghadiahkan saya bu ku2 bachaan dan wang samasa saya di-rawat di-ru-mah sakit Tapah baharu2 ini

Halaman 4 Iklan

Halaman 4 Iklan Ruangan 1 [ADVERTISEMENT]

Page 4

£NICAA SWISS BENTOK YANG BAHARU TANDA KETINGGIAN MUTU TANDA KEELOKAN BENTOK

Halaman 4 Iklan Ruangan 2 [ADVERTISEMENT]

Page 4

A GOLES YITOUN TABLETS Chlna-ny»; Nf« L• 81 Wie Tonf Un Dbat istlmewa Dagl menyembuAkan penyakl'^ ■Jsj|i penu aepertt saklt perut, tenak uiu hatl. peru gj kembung, perut saklt sesudah makan daD tug»bagl membantu penchernaan makanan Keslkaaan yang dl-aebabkan oleb penyakit $m ada-lah tak dapat dl-nyatakan oleh ttu ji penyaklt2

Halaman 4 Yang Lain-lain

Halaman 4 Yang Lain-lain Ruangan 1 [MISCELLANEOUS]

Page 4

Pengetahuan-Bergambar MAOAIOM FEKue*TAN jHEj^TS K6U4ATAH WECeMBCR 1060 KVJfJ)r BENMZ YAN6 PHOAWAH INI "T6LAH W-3UMPAI PALAM PEEUT £A.OCANB VWG M®N<Ti RAP OEN6KAC. Bucu «CA»;i «A.WETUU PCSI 3 PAUN 4 KUIOI 3 B*SANfI PENYEPir 3A- UTAS CANJTAI 5 SET MANEK GEUANS 16 39 KUICU 88 PC4IT SMILING» 26 ANAIC ICUNCMI 3 RANTAL

Mohd. Jedi pulang hari ini [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 5

Mohd. Jedi pulang hari ini gombongan daripada ]Vfelaka khusus datang ka-KL u ntok menyambut KUALA LUMPUR, Juma'at. gA-TELAH hampir lapan bulan berlateh mcnggunakan tangan palsu-nya diI ondon. Mohamad Jaidi, anak sekolah yang kchilangan kedua tangan-nya dalamkenulangan bom tangan di-Melaka bulan january lalu, akhir-nya akan pulang ka- tanah ayer esok. Walau

MANILA: SF BIDAS KENYATAAN KUAN YEW [ARTICLE]

Page 5

MANILA: SF BIDAS KENYATAAN KUAN YEW PULAU PINANO, Juma'at.— Soclalis Pront bahagian Pulau Pinang harl ini mensifatkan sa-bagal "bahaya" kenyataan yang dl-buat semalam oleh Perdana Menterl Singapura. Tuan Lee Kuan Yew. bahawa orang2 yang gembira terhadap keputusan persidangan kemunchak diManila itu ia-lah hanya mereka yang menentang Malaysia. "Kaml mensifatkan kenyataan

'Saya sedia memberi nama sekolah2-nya' [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 5

'Saya sedia memberi nama sekolah2-nya' KUALA LUMPUR, Juma v at Tuan Syed Nasir jawab kenyataan ketua pemuda MCA pENGARAH Dewan Bahasa dan Pustaka, Tuan Syed Nasir bin Ismail sedia menyebutkan nama2 sekolah yang menggunakan buku2 Bahasa Kebangsaan yang tidak sesuai dan yang murid2-nya tidak tekun mempelajari-nya. Kata-nya: "Ada murid2 tidak

KECHEWA RAHMAN TALIB BIASA SAJA [ARTICLE]

Page 5

KECHEWA RAHMAN TALIB BIASA SAJA KUALA LUMPUR, Juma'at. rpURUN naik-nya sa-orang tokoh dari meA mimpin sa-buah chawangan atau bahagian UMNO tidak-lah harus di-anggap sa-bagai bermula-nya satu krisis di-tempat itu, demikian Setiausaha Agong UMNO Malaya, Senator Ghazali Jawi, berkata hari ini. Inche Ghazali telah mengulas hasll pemllehan puchok pimpinan UMNO Bahagian

Kita tidak dapat bergantong lagi kpd getah, bijeh [ARTICLE]

Page 5

Kita tidak dapat bergantong lagi kpd getah, bijeh KUALA LUMPUR, Juma'at. i|f ENTERI Perdagangan dan Perusahaan, Dr. Lim Swee Aun, hari ini menyatakan bahawa ekonomi Malaya di-masa yang akan datang tidak dapat lagi di-gantongkan kapada getah dan timah sahaja. Harga getah makin menurun, bagitu juga pasaran untok bijeh timah makin

Pekedai2 runchit bergabong [ARTICLE]

Page 5

Pekedai2 runchit bergabong K. LUMPUR. Juma'at Ptr i2 runthu dari -Kh i, ,u Keri p »ntai Timor Tren„anubeJ"setuju untok n satu Sharikat h! Boron R Melayu Perengkat Kebang- f hap a^ u, Uan tu Wah mereka i-Teri i!? di-beriSa Her..v da Per »iaff*an hin a l uan Tu an Haji

PENDUDOK2 YG TA' MEMBAYAR FITRAH ENGGAN DI-BICHARAKAN [ARTICLE]

Page 5

PENDUDOK2 YG TA' MEMBAYAR FITRAH ENGGAN DI-BICHARAKAN SEHEMBAN, Juma f at. OEJABAT Ugama Islam Negeri Sembilan telah 1 menghantar saman kapada 18 orang pendudok Kampong Mendom, 14 batu darl sini kerana tldak membayar Atrah kapada amil2 yang di-lantek oleh pejabat itu. Tetapl, 18 orang ltu termasok Ketua adat Lembaga Mendom,

100 orang berpendapatan $100,000 dlm sa-tahun [ARTICLE]

Page 5

100 orang berpendapatan $100,000 dlm sa-tahun KUALA LUMPUR, Juma'at. Berapa pendapatan tuan tiap tahun? Menurut Menteri Perdagangan dan Perusahaan, Dr. Lim Swee Aun. sa-ramai 100 orang di-Malaya sekarang mendapat $100,000 tiap tahun. Mereka-lah golongan paling kaya sa-kaii di-Malaya. Kira2 250 orang lagi mendapat $50,000 tiap tahun. "Banchi orang2 kaya" ini

Tiga usul tentang had umor anggota pemuda semua akan di-binchang [ARTICLE]

Page 5

Tiga usul tentang had umor anggota pemuda semua akan di-binchang K. LUMPUR, Jum oOAL t i n g k a tan usia dalam Pergerakan P e m u d a U M N O di-Jangka akan menimbulkan perdebatan yang hebat dalam sidang agong Pemuda UMNO Malaya di-sini pada 24 August

Pertanyaan kpd Ketua Menteri [ARTICLE]

Page 5

Pertanyaan kpd Ketua Menteri PULAU, PINANO, Juma'at. Ketua Menteri, Dato Wong Pow Nee, akan ditanya. ada-kah Kerajaan Persekutuan atau Perdana Msnteri, telah bermuafakat dengan Kerajaan Negtri Pulau Pinang mengenai pembentukan Malaysia. Pertanyaan Ini benama 14 pertanyaan lain teiah dMwmukakan kapada Majlis Undangan Negeri oieh Tuan Lee Kok Liang, bekas ahll

Ahli yg baru terpileh mati [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 5

Ahli yg baru terpileh mati KU A L A TRENGGANU. Juma at. Inche Muda Dln Abduliah, 53 chalun Perikatan yang berjaya dalam pilehanraya Majlis Bandaran Kuala Trengganu baharu2 ini telah meninggal dunia sacharp mengejut di-rumah anak-nya di-Dungun pada pukol 5.30 pagi ini. Ailahyarham ia-lah chalun Peiikatan yang menang dalam kawasan

Badan2 LTK berbahath dlm Minggu Bahasa [ARTICLE]

Page 5

Badan2 LTK berbahath dlm Minggu Bahasa SINGAPURA, Jumaat.—Empat buah badan budaya Kerabat Lembaga Tetap Kongres Bahasa dan Kebudayaan Melayu. akan berbahath pada hari Sabtu 10 August Ini diDewan Perpustakaan Kebangsaan. Stamtord Road, mulai jam 2.30 petang. Empat buah badan tadl ialah: Perwanit (Penchadang) melawan Taman Bachaan Pemuda Pemudi Melayu (Pembangkang),

'Temasha Ria' [ARTICLE]

Page 5

'Temasha Ria' BATU GAJAH, Juma at. Pasokan Pandu2 Wanita akan mengadakan temasha rla untok menchari derma bangunan ibu pejabat-nya di-Sekolah Sultan Yusul di-sini besok dari pukul 10.30 pagi hingga 10 malam.

Halaman 5 Iklan

Halaman 5 Iklan Ruangan 1 [ADVERTISEMENT]

Page 5

SUDAH SIAP RECORD2 BARU (CHAP MEGA) Oari pengeluaran recordS Melayn yang bermuto tlngg) dan dl-sukal ramal dalam (3) record LP 45 RPM ME 0107 LM: Lagu2 Melayu AsU dengan oenjany!2> BOSIAH CHIK daa E. IBMAIL ME 0108 MOR: Twtst-lah Lagl densan oenyary!2> JULIE BUDIBO an ABTHI'R LEE (dengan irlngan Megawatl

Halaman 5 Yang Lain-lain

Halaman 5 Yang Lain-lain Ruangan 1 [MISCELLANEOUS]

Page 5

>L "Ora: "ilr JL_ 168

PUAK BEBAS PIMPIN MAJLIS BANDARAN PENGGARAM [ARTICLE]

Page 6

PUAK BEBAS PIMPIN MAJLIS BANDARAN PENGGARAM BATU PAHAT, Jnmaat.— Puak bebas aekarMc memimpln Majlis Bandarao Pengg&ram, Kawasan Pantai Tlmnr apabila Engku Tahir bin Abu Bakar, telah di-pileh menjadi Naib Pengernsi Majiis dalam me-shuarat-nya yant berlangsong baru2 ini. Jawatankuasa pentadbir Majlis terdiri dari ahli2 bebas. Front Sosialis, dan UDP. Ahli2 Perikatan

Mula rasa tenteram [ARTICLE]

Page 6

Mula rasa tenteram Juma'at. —Pendudok di-Kampong Sungai Kerang. tidak berapa jauh dari Temoh, sekarang ini telah mulai merasa tenteram d&n tidak che m a s lagi kerana beberapa ekor gajah liar tidak datang lagi berkeliran ka-kampong mereka di-waktu malam. Dua minggu dahulu, empat ekor gajah liar datang merayau2 tiap2 malam

Pertunjokan peladang [ARTICLE]

Page 6

Pertunjokan peladang BANTING, Jumaat.—Persatuan Peladang daerah Kuala Langat akan mengadakan satu pertunjokan hasil2 tanaman dari cha-wangan2-nya pada 4 September >-ang akan datang ini. Sa-orang juruchakap Jabatan Pertanian daerah Kuala Langat teiah memberitahu Berita Harian baharu2 ini bahawa usaha untok mengadakan pertunjokan tersebut ia-lah atas kerjasama dari tiap2 buah chawangan Persatuan

AHLI2 KKGSK K. LANGAT-SEPANG SA-BELUM MESHUARAT [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 6

AHLI2 KKGSK K. LANGAT-SEPANG SA-BELUM MESHUARAT ITUALA LANGAT: Sa-bahagian dari pada ahli2 Kesatuan Guru2 Sckolah Kebangsaan Chabang Kuala Langat dan Sepang bergambar ramai kenangan2 sa-jurus sa-belum mengadakan meshuarat agong tahun-an-nya pada kali yang pertama di-Sekolah Kebangsaan Kanchong Darat sadikit hari yang lalu. Dudok No. 5 dari kiri Che'gu Hamdan Ahmad,

PEMAS BERTANDING 1964 [ARTICLE]

Page 6

PEMAS BERTANDING 1964 KOTA BAHARU, Juma'at. Persatuan Melayu Semenanjong Pemas akan bertanding di-semua kawasan dalam pilehan raya Negeri dan Parlimen pada tahun hadapan. Demikian kata Inche Mohammed Daud, Wakii Mutlak Lidah Rasmi Pemas, Bahagian Timur Malaya, kapada Berita Harian. baru2 ini. Beliau menerangkan bahawa persatuan-nya akan melancharkan kempen besar2an di-seluroh

Bangunan tua Semantan [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 6

Bangunan tua Semantan rMERLOH. Bangunan lama Pcjabat Daerah Temerloh, sa-buah bangunan yan* tertua disini, (lihat gambar di-atas) akan di-robohkan tidak lama lagi. Bangunan ini telah dikosongkan pada bulan jang lalu bila dua buah bangunan Pejabat Daerah yang baharu. berharga 5620.M0 di-rasmikan pem-bukaan-nya oleh Sultan Pahang. Berita Harian di-beritahu Kerajaan Persekutuan

Jangan jual kebun untok pergi Haji, kata M. Besar [ARTICLE]

Page 6

Jangan jual kebun untok pergi Haji, kata M. Besar TPOH, Juma'at,—Menteri Besar Perak. Dato Sha'ari bin Shafie baharu2 ini telah menasihatkan oranc ramai supaya jansan menjual kebon2 dan ladanj2 mereka atau harta benda lain sa-mata2 untok menunaikan fardhu Haji kaMekah Mau membeli kereta2 baharu. Beruchap daiam satu perjumpaan oran e

Polis sambut Maulud Nabi [ARTICLE]

Page 6

Polis sambut Maulud Nabi yiALA KANGSAR, JuIV ma at. Anggota2 Poi.. di-Raja Kuaia Kangsar akan menyambut mauiud Nabi, di-Surau Poiis pada 18 August ini. Sharahan2 ugama Islam akan di-adakan. Di-antara pensharah2 yang di-undang la-lah Ustaz Abu Bakar Hamzah. Guru Sekoiah Menengah Izuddin Shah. Jamuan nasi minyak juga akan di-adakan dl-sabelah

M. Besar SL kpd Parti: Semak buku2 undi [ARTICLE]

Page 6

M. Besar SL kpd Parti: Semak buku2 undi ITAJANG, Juma'at. Menteri Besmr Dmto* Abu Bmkmr B«fiadm telmh menginrmtkmn kmpmdm semum mhli2 Pmrti Perikmtmn supmym memerekam buku2 undi yang •k»n di-letakkan dl-ti,., ,„r di -masa nierasmikan Mro Chawangan Dingkll hj ii lab Bella Sungai C "ui k!' lang pada harl ithnln

UMNO TAPAH GIAT MENCHARI AHLI2 [ARTICLE]

Page 6

UMNO TAPAH GIAT MENCHARI AHLI2 TEMOH Juma'mt.—UMNO Chmwmngmn Tapmh Romd, enmm bmtu-dmri sini, sedmnf gimt melmnehmrkmn gerakmn-untok.. memperkumtkmn lmgi kedudokmn chmwmngmn itu, sertm menchmrl mhii2-bmhmru. Gerakan itu telah dinamakan "gerkar tiga bulan" yang muia di-lanchar-kan sejak 15 June yang lalu, dan akan-berakhir pada 31 August hadapan. Daiam bidang peiaksanaan gerakan

Penyelia2 dewasa Ugama [ARTICLE]

Page 6

Penyelia2 dewasa Ugama BAGAN SERAI. Juma'at. Kerajaan Perak telah melantek 20 orang penyelia pelajaran dewasa ugama baharu2 ini. Ketlga2 orang yang telah di-lantek ltu la-lah: Inche Mohd Ramli bin Abdullah bagl kawasan Krian Utara, Tuan Hajl Hamdan bin Ahmad bagi kawasan Krian Tengah, dan Inche Najmuddin bln Haji Ahmad bagi

ZURULLAIL BELUM LAGI BERPARTI [ARTICLE]

Page 6

ZURULLAIL BELUM LAGI BERPARTI rLOK ANSON. Juma'ai Inche Zahrullail bio Haji Saleh, bekas krtua prnerangan LMNO Baha?ia ß Hilir Perak, hari ini. mrnaAkan bahawa beliau akan memimpin Parti Perhimpunan Kebangsaan yang bakal di-tubohkan disini ta' berapa lama lagi. Beliau membuat penafiau itu ketika mengula.s sattu berita dalam akhbar ini chawagan

Halaman 6 Iklan

Halaman 6 Iklan Ruangan 1 [ADVERTISEMENT]

Page 6

■Ul BUKU BAHASA KEBANGSAAN -AIAT PEMBANGUN NEGARA WHH Buku2 pilekai tahija aenbantu penbangunan negara ttara tamain ladmintoß Sl.BO Cbara Bermaiß Bsla Sepak $2.00 Kaseh Ibu Daa Kesah2 Lain $1.20 Kesah2 Ahdul Shukor Dan Sha'ari $1.20 Leia Satria eleti Rawan Hiba 52.00 f y-.-':;:-BWBW Ouku Rehutan Oauui Sekaraag Outok Orang Oewasa

Halaman 6 Yang Lain-lain

Halaman 6 Yang Lain-lain Ruangan 1 [MISCELLANEOUS]

Page 6

KL-P-M-KB-KT-K GPK: Sayor2an M 11 I J1 51.5 41.2 METER KL-P-M-KB-KT-K GPK: UM 11 1-15 Langgam 31.5 41.2 METER ■V ■■II II lftdll*l m 1-30 Warta Brita 6.00 Permintaan Pulis llplll I 111l 140 Harga Oetab Di-sampaikan oleh mU Mmm Sclingan Nororah Aziz 1.45 Dendang Melayu 6.30 Ruangan Pertaniaa 2.00

Halaman 6 Yang Lain-lain Ruangan 2 [MISCELLANEOUS]

Page 6

8.30 Permainan Pancharagaa 9.00 Dewan Bahasa Di-radia 9.15 Pemberita Kita 9.30 Perajurit Tanah Ayer 10.00 Warta Berita 10.10 Latar Berita Lidah Pengarang Selingan 10.15 Kesusasteraan Meiayu Lama Di-terbitkan oleh Zaieht lamall 10.30 Puspa Kenangan 11.00 Hiboran Dari Melaka 11-30 Irama Tengah Malau 12.00 SeUunat Malam Negara-ku SINGAPURA SIARAN PAGI 7.15

Surayaseniwati yg paling ashghul sekarang [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 7

Suraya—seniwati yg paling ashghul sekarang RUANGAN LAYAR PERAK HARAPAN NA'B/tWA BALEK ANAK-NYA HAMPA Oleh OTHMAN AHMAD c^\(j r va !ii»-npha-.ikaia i'!i!anp c K.iala Luinitkc4ll b H" hah a ya r< Y.iliil SHIOHP r"-iiu riai. putus i a piilang ucak ciai haha-fe-a-r.vu dar. puH; ranjsan. 4l "u r c»r:...rap2 ".nr.bawa k.i

nggota2 rombongan budaya di-ra'i [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 7

nggota2 rombongan budaya di-ra'i SATU jamuan taman telah di-ada-kan oleh Yang dlPertuan Negara Singapura di-Istana Negara malam kelmarin sa-bagai mera'ikan rombongan2 budaya dari 11 buah negeri yang turut serta dalam temasha budaya yang sedang berjalan di-Singa-pura sekarang ini. Gambar atas menunjokkan beberapa orang daripada anggota2 rombongan budaya ltu. Gambar Berita

lias Kongo akan borkan PM Lee [ARTICLE]

Page 7

lias Kongo akan borkan PM Lee n', at .>.l rk r r a| Allias ai ,b r' dan Ur. dll jika akan !i: p «Ujlls r*. 1 K.j; ra Y a t W> Dlla mepada ig [l Jni. de J/ gan di-sediakan oleh pendudok2 kawasan Lorong Koo Chye. Di-samping itu

AKHIR-NYA YUSOFF LATIFF MEMUTUSKAN AKAN BERLAKON DLM FILEM DUA PENDEKAR [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 7

AKHIR-NYA YUSOFF LATIFF MEMUTUSKAN AKAN BERLAKON DLM FILEM DUA PENDEKAR Sulaiman AKHIR-NYA pelakon kachak Yusoff LatitT telah memileh untok berlakon dalam fllem arahan pengarah Hussain Haniff, berjodol "Dua Pendekar," keluaran perusahaan fllem Melayu Cathay-Keris. Beliau akan berlakon dalam fllem itu bersama pelakon2 lain distudio itu, antara-nya Roseyatimah, Malek Selamat, Melan

TIDAK JADI BERCHERAI [ARTICLE]

Page 7

TIDAK JADI BERCHERAI Reuter CINCINNATI, Juma'at.— Bintang2 filem Rosemary Clooney dan Jose Ferrer telah membatalkan percheraian mereka hanya beberapa hari sa-belum tuntutan cherai itu di-sahkan. Bintang2 filem itu menyatakan kapada para wartawan sa-tiba-nya di-sini bahawa mereka telah berbaik balek tiga bulan yanß lalu dan telah membataikan tuntutan cherai mereka. Reuter.

Jamuan pembikinan 4 filem baharu [ARTICLE]

Page 7

Jamuan pembikinan 4 filem baharu SINGAPURA, Jumaat——Satu jamuan makan malam akan di-adakan kerana meresmikan penggambaran empat buah fllem Studio Cathay Keris, pada hari Sabtu esok. Inche' Hamzah Hussein, pegawai penerangan studio tersebut menyatakan harl ini bahawa jamuan makan malam itu akan di-mula-kan jam 7.00 dl-dalam Studio B\ "Ini-lah pertama kali-

Sebab filem2 Merdeka Studio kurang baik [ARTICLE]

Page 7

Sebab filem2 Merdeka Studio kurang baik HTANDA tanya mungkin timbul dari orang ramai A terutama peminat2 filem Melayu di-negeri ini dan peminat2 filem keluaran Merdeka Studio Ulu Klang, mengapakah filem2 keluaran studio ini tidak menchapai mutu dan nilai yang baik dan memuaskan sa-bagaimana filem2 Melayu yang dikeluarKan oleh Cathay Keris

'BUDI DAN DOSA PILEHAN JAMIL [ARTICLE]

Page 7

'BUDI DAN DOSA PILEHAN JAMIL SA-TEL A H beberapa lama memikir dan memper-timbangkan-nya. akhir-nya pengarah terkenal Jamil Suiong dari studio Jalan Ampas teiah menamakan filem baharu-nya dengan nama "BUDI dan DOSA". Pemilehan nama ini telah di-ambil sendiri oleh pengarah itu dan telah juga dipersetujui oleh lembaga penyemak cherita di-stu-di6-nya itu.

Suara Daerah

CHADANGAN TEMPAT BERSAFAR DAPAT SOKONGAN [ARTICLE]

Page 8

CHADANGAN TEMPAT BERSAFAR DAPAT SOKONGAN (TEMOH, Juma'at ChaX dangan meluas daa memajukan kawasan Knnchi Ayer Besar, 15 bata sini, sa-bagai tempat mandi safar serta tumpuan pelanchong2 telah di-alu2kan di-sini. Beberapa orang keluarga daerah2 Temoh, Tapah Kunchi Ayer Besar sendlrl, dangan itu akan mencherMelayu. terutama sekali diRoad, Labu Kubong, dan berpendapat

PEMUDA UMNO MERANTI BUBAR [ARTICLE]

Page 8

PEMUDA UMNO MERANTI BUBAR PASIR MAS. Juma'at.— Pemuda I'MNO Chawangan Meranti. Pasir Mas KeJantan telah di-bubarkan kerana "perjuangan IMNO tidak lagi menguntongkan orangS Melayu". Chawangan tersebut telah di-bubarkan dalam meshuarat agong-nya yang berlangsong sadikit hari yang lalu. Pembubaran telah di-setujui dengan sabulat suara. Bekas Setiausaha Chawangan dalam satu kenya-tan-nya. hari

ISLAM YANG TIDAK DI-AMALKAN [ARTICLE]

Page 8

ISLAM YANG TIDAK DI-AMALKAN BANTING, Jumaat.— Tuan Haji Mohd Noor Bakrl sa-orang pensharah Ugama di Radio Malaya. haru2 ini telah menegor umat Islam dalam Negari ini yang hanya mengaku berugaba Islain sahaja. sedangkan mereka tidak mengamalkan seytala aiaran2 yang di-su-roh oleh Ugama Islam. Perbuatan yang demikian ini harus di-kikis dari

Pelajar2 kelas Dewasa sa-telah mengambil kursus tata ra'ayat [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 8

Pelajar2 kelas Dewasa sa-telah mengambil kursus tata ra'ayat OONDOK TANJONG: Sa-bilangan penuntut2 kelas Dewasa Daerah Sela- ma 111 bergambar ramai sa-bagai kenanganS sa-telah selesai mengambil kursus tata ra'ayat untok kali yang pertama-nya bagi penuntut2 Dewasa dalam Negeri Perak. Kursus tata ra'avat itu telah di-adakan diDewan Orang Ramai, Tebing Tinggi, Selama.

Inche Puteh napikan diri-nya jadi chalun untok PPK [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 8

Inche Puteh napikan diri-nya jadi chalun untok PPK PANTING, Juma at. Inche Puteh bin Abdul Hamid. 55 tahun. hari ini menafikan berita? yang mengatakan beliau akan bertanding sa-bagai chalon Parti Perhimpunan Kebangsaan dalam pilehan raya kechil Dewan Undangan Negeri. Kawasan Telok Datok. Inche Puteh. sa-orang dresser, kini bertugas dlPusat Kesihatan

Hari Wanita di-rayakan 25 August [ARTICLE]

Page 8

Hari Wanita di-rayakan 25 August KUALA LUMPI R Juma at. Duli Yang Maha Mulia Sri Peduka Baglnda Raja Permaisuri Agong akan merasmikan harl wanita sa-luroh persekutuan pada 25 August yang akan datang ini di-Stadium Negara jam 8.30 pagi. Upachara2 bagi menyambut hari tersebut sedang di-ator dengam ianchar-nya oleh Kumpulan Wanita

KENANGAN UTK CHUTI [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 8

KENANGAN UTK CHUTI OANTING; Gambar di-atas menunjokkan sa-bahagian dari pelajar2 kelas empat permulaan dari Madrasah 'Unw a n A1 Sa adah Kanchong Darat, Banting. Gambar ini di ambil sa-bagai kenangan2 untok menghadapi chuti persekolahan wanita kedua.

Hukum undi orang kafir [ARTICLE]

Page 8

Hukum undi orang kafir T>ACHOK, Juma"at Dewan Ulama' PAS Kelantan telah bersidang diKota Baharu pada minggu yang lalu kerana menentukan apa yang di-katakan hukum memberi undi kapada chalon2 yang bukan Islam dalam pilehan2 raya. Dl-antara perkara2 yang teiah di-blnchangkan laiah sapertl berlkut:— Hukum mengundi chalon2 yang bukan Islam dalam pilehan2

PROJEK SUNGAI KESANG: HURAIAN M. BESAR [ARTICLE]

Page 8

PROJEK SUNGAI KESANG: HURAIAN M. BESAR \|l AR. Juma at Uato I*l Haji Hassan bin Haji Yunos, Menteri Besar Johore berkata bahawa projek besar Sungai Kesan? bukan-lah satu ranchangan yang boleh di-sempur-nakan dalam masa satahun. Ranchangan Tall Ayer Sungai Kesang itu meliputi kawasan sa-luas 28.00> ekar. '•Kerja2 menyelidek keadaan tanah.

Utk pekedai2 [ARTICLE]

Page 8

Utk pekedai2 SEMENYIH Juma'at. Menteri Muda Perdagangan dan Perusahaan Tuan Haji Khalid Mn Awang Othman akan rnemberi penerangan Rapada pekedai2 rochet di-seluroh daerah Ulu Langat dan Kajang di-Dewan Orang Ramai pada hari Ahad 11 August ini.

PARTI BUROH 'BALING BATU SEMBUNYI TANGAN'—CHE'OTHMAN [ARTICLE]

Page 8

PARTI BUROH 'BALING BATU SEMBUNYI TANGAN'—CHE'OTHMAN rNJONG MALIM Juma at. Sikap Parti Buroh di-sini menafikan bahawa "Front Sosialis akan meneoyakkan Perlembagaan Persekutuan" kira-nya SF memerentah negeri ini telah di-si(atkan sa-baeai "baling batu sembunyi tangan." Tidak lama dahulu Tuan Karam Singh, sa-orang tokoh Front Sosialis. pernah menyatakan bahawa Front Socialis akan

PERADUAN MUSIK SAMBUT MALAYSIA [ARTICLE]

Page 8

PERADUAN MUSIK SAMBUT MALAYSIA SUNGAI MANEK. Juina'at. Satu peraduan musik untok parti2 musik daerah Hilir Perak akan diadakan bagi menyambut hari lahir Malaysia kelak oleh jawatankuasa kerja hari perayaan Malaysia daerah Hilir Perak. Peraduan musik ini hanya terbuka kapada parti2 musik yang berada di-due-rah luar bandar di-dae-rah luar bandar Telok

Penolong D.O. ka-Sepang [ARTICLE]

Page 8

Penolong D.O. ka-Sepang TANJONG MALIM, Juma'at.—lnche Azhari bin Rashid. Timbalan Penolong Pegawai Daerah, Ulu Selangor. telah bertukar memegang jawatan Penolong Pegawai Daerah Sepang, Selangor. Sementara itu Penghulu Sungai Selisek. Dato Nazir bin Daud, bertukar ka-Uiu Yam. Tempat-nya digantikan oleh Dato Tajuddin bin Haji Kamaruddln dari Kalumpang. Penghulu Ulu Yam, Dato

PERIKATAN JADI MAJLIS BANDARA [ARTICLE]

Page 8

PERIKATAN JADI MAJLIS BANDARA B ATi FAHvr S J a di puak n i d .alam Maj| is Setiausaha p friL "3 J»»ni Inche M;S kjt il Kpputuvan it„ N ,m., m s u u jawaUnkua<.a di-Mni haharu! i„,7< MajiU B .nchra, I P; r;-:ata:. fl 'N kerusi. Froi it

CHE'GU YUSOF LANA DI-JAM [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 8

CHE'GU YUSOF LANA DI-JAM Gambar di-atas men.injokkan Tuan Chow Maen 0* bertali leher nombor dua dari kanan. tuan punya Sin Sing: T* Geylang sedang menjamu makan kerana mera ikan (he gu Yusol Lana. penolong: Pegawai Turus (Melay u) di-Kementerian PelajaranJ baru2 ini telah di-kurniakan dengan Pingat Pentadbir Awam. Yusof Lana

Mufti Johor memberi inga di-hari perayaan maulud Nabi Muhhammad [ARTICLE]

Page 8

Mufti Johor memberi inga di-hari perayaan maulud Nabi Muhhammad JOHOR BAHRU, Jumaat. Tuan Mufti Johor. Dato' Di Hj«i A»ltil Jij, telah membidas umat Islam di-sini kerana bersikap melrWhkjn U>J j T menchantekkan diri dan menceilai tarian? yane mengsonc lunsjk in ber ibadat kapada Tuhan. Dalam sharahan-nya dldepan kira2 6,000 orang

Halaman 8 Yang Lain-lain

Buta dan pekak tidak menjadi halangan kpd Helen Keller [ARTICLE]

Page 9

Buta dan pekak tidak menjadi halangan kpd Helen Keller I \KA orang2 terA iiama «lalam dunia, ...ik l«' beh ertarek ;.vrtahui perjuanito. I'iian Hellen Keller, M ,ran S pemimpin wa„'i,.i \merika yan K bu- irlapi ielah sam„',i ka-kemunchak ke-|.,ii-nva hingsa di,„j «leh pemimI.iin di-dunia. Il.uap l*a* siarkan ,I,'bar nva dan

S. PENA [ARTICLE]

Page 9

S. PENA Habsah binti Ahmad, 71 Kampong Chla Heng, Singapura. Umor 15 tahun. Gemar berkenalan, surat menyurat, mendengar radio, menonton berkelah dan main badminton. Zainab binti Abbad, 33 Duniop Street, Singapura. Umor 15 tahun. Oemar menyanyi, menonton wayang, surat menyurat, simpan stamp dan berkelah. S. Nonilak blntt Jaafar f 10

BERKENALAN DGN PRESIDEN EISENHOWER [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 9

BERKENALAN DGN PRESIDEN EISENHOWER Gambar di-atas menunjokkan Helen Keller di-White House Wamui Presiden Eisenhoshington, untok menewer yang ketika itu roenjadi Presiden Amerika Sharikat. Chuba perhatikan Helen mengenal wajaii Presiden itu dengan meraba muka-nya. Matanya yang nampak besar itu tidak boleh melihat. Tetapi dia dapat mene--rangkan warna kulit. dan bentok wajah

Getah tiruan lebeh murah [ARTICLE]

Page 9

Getah tiruan lebeh murah ANAK ingin tahu apa-kah yang di-katakan getah tiruan itu. Apa sebab ia dikatakan menganeham kedudokan getah kita dari Malaya? ANUAR ABDULLAH, Temerloh Pahanj. Getah tiruan itu ia-lah getah yang di-buat oleh manusia dengan champoran bahan2 yang di-adakan sendiri. Kerana dia tidak terbuat dari susu getah saperti

HARGA REMPAH HAMPIR SAMA DENGAN EMAS [ARTICLE]

Page 9

HARGA REMPAH HAMPIR SAMA DENGAN EMAS ingin tahu menga-pa-kah pcrniagaan rempah di-negeri2 Timor yang di-satu masa dahulu sangat maju dan banyak memberi keuntongan, hilang bagitu sahaja? Klarap Pa* beri keterangan mengenai soalan anak ini. ABDULLAH SALIM Johor Baharu. Perniagaan rempah diEropah sangat maju hingga abad ka-18 ia-lah kerana dua sebab.

KECHEWA KERANA SUAMI BOHONG [ARTICLE]

Page 9

KECHEWA KERANA SUAMI BOHONG SA-BENAR-NYA anak merasa keberatan mengemukakan soal ini kapada Pa*. Tetapi untok mendapat penjelasan dan mendapat nasihat bagi menchari ketenangan fikiran, maka anak kemukakan juga. Anak telah kahwin dengan suami anak sa-lama 12 tahun dan kami telah mempunyai lima orang anak. Semenjak anak kahwin hingga tahun yang

Halaman 9 Yang Lain-lain

Halaman 9 Yang Lain-lain Ruangan 1 [MISCELLANEOUS]

Page 9

APA MESTI DI-BUAT. Untr. minggu ini, podo »iop2 hori so-loma tujoh hori berturut2, bcrito f n 99 u <Jan Berito Horion menyiorkan so-buah peroduon Mcngoon Bola soperti ini. Tiap2 hari kami siarkan sa-bohagion so-buoh gambor poto perlawanan bola. Bola-nya itu kami todokon Potong dan kumpulkan kupon2 bergombar ini hinggo-lah icfkunr»pul-nya

Halaman 9 Yang Lain-lain Ruangan 2 [MISCELLANEOUS]

Page 9

MtAWMiAKE Oteh Lee Fatk ttan Phit Daris AHAII SESAC MUtAJ AHA\£fAN6 WIEVIOAIC4CIX OASUS C«uOA "AmA* J «LA «AMA:JA P68C42 N, Pt4CA OCT6CIA MOO rTU TipAC /AO& S&NOAIAI iA PATAM6 tA V. MtM6feAP Pi- ATAS J fIEBBAICC4-NVA rf/A (€A k eß&< wA^TIE/ SABAN6 kieedUL /Tf/ <v *_t— WgjjjAW PMLCA— CAM I

25,000 peminat hampa [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 10

25,000 peminat hampa PEMAIN2 MALAYSIA TERLEPAS PELUANG PERTAMA oleh RAHIM HJ KASSIM K. LUMP JR, Sabtu pA S O KAN Malaysia telah menghampakan sa-ramai kira2 25.000 orang peminatnya dari seluroh Persekutuan dan Singapura manakala mereka ditewaskan oleh pasokan Jepun 4-3 dalam perlawanan pertama Pesta Bolasepak Merdeka Keenam di Stadium Merdeka

Ratus ribu ringgit emas kahwin dan hadiah pengantin [ARTICLE+ILLUSTRATION]

Page 10

Ratus ribu ringgit emas kahwin dan hadiah pengantin PULAU PINANG. Junu at. —Tuan Saw Choo Thenjc. pengerusi I'nited Malayan Banking. dan Tuan Lim Theng Hin. hartawan kebun? getah dan tanah. berchadang memberikan emas kahwin $100.000 masing2 kerana perkahwinan anak2 mereka di-sini esok. tnj Lock. 30 dan Ann. 20 tahun. Benda

Halaman 10 Iklan

Halaman 10 Iklan Ruangan 1 [ADVERTISEMENT]

Page 10

*****80 res. HA C G ka-U oleb ramai di-Singapura «PH Atau AK.li SENTIASA DIAM" Sup.ggoh ia-lah Sebutan bagi Penunton2 vang telah menvaksi kan filem yang istimewa ini So-orang bomoh yang terkenal datang darl Negeri China me.nbawa bermacham2 übat yang mashhor di-China dengan buatan-nya sendirl. Kami sedia menyembohkan bermacham2 pe- vakit

Halaman 10 Iklan Ruangan 2 [ADVERTISEMENT]

Page 10

I'KLAN KECHIL WAKIL INSURA.N WAKIL insuran maseh dikehendaki lelaki perempuan i minta-lah kapada:— Bisan Ahmad, Divisional Manager (Lifej. P.O. Box 442, Singapura. KENYATAAN TAWARAN RUMAH2 MURAH, KLUANG. TAWARAN2 dari Kontrek- ter2 klas 'B' dan ka-atas yang berdaftar dengan J.K.R. akan di-terima di-Pejabat i Setia Usaha Kerajaan, Johor, pada atau sa-belum

Halaman 10 Iklan Ruangan 3 [ADVERTISEMENT]

Page 10

rklan Kechil^ p ELAJARA N KEJAYAAN melukis Pujian di-dalam OS.C., G.C.E., menan ti P k Mc jangan lambat, herh waaiulah: International Aru Queen Street, Box pura 7. x 90 ANEKA IKLAN BERHENTIKAN-LAHrr, hisap rokok deno an menggunakan a?a\ JalaQ jamin berjaya dl lah stem beserta rkan rat untok mendapaS S'

Halaman 10 Yang Lain-lain

Halaman 10 Yang Lain-lain Ruangan 1 [MISCELLANEOUS]

Page 10

JADUAL MALAM m (10 AUG) 1. 7.00 malam Thailand mn. Jepun. 2. 8.30 malam China Repubtik mn. Angkatan Cwealth. Bayaran masok S4 dan >i IHMHMiMHIHB > Hari ,ni 1-3 15-6.30-9.30 matam Walt Disney's "BKi RED" (JARO Technicolor) C M: 11 pa?i "SHANE" «Tech > J J Tengah Malam 11.30 "ALAKAZAM