பட்டியலிடப்படாத பாதையில் மீது முத்துல் ராகம், பக்கம் A, தடம் 5

Information about this recording

Preview of music available

Loading Player .......

Performer(s): -

Composer(s): Gunasegaran, Sugumaran ; குணதிகாரன், ஸ்.

Conductor(s): -

Lyricist(s): Ramakrishnan, S. ; ராமகிருஷ்ணன், ஸ். ; Uthayakumar, V. ; உதயகுமார், வி. ; Mohd Ali ; முகமட் அளி ; Sugumaran, S.S. ; சுகுமாரன், ஸ்.ஸ்.

Arranger(s): -

Instrument(s): Voice

Original Publisher(s): SBC Enterprises

Sub-Publisher(s): -

Language: Tamil

Duration: -

Genre: Pop

Keywords: , Songs, Tamil--Singapore, Popular music--Singapore

Rights Statement: All rights reserved by the respective intellectual property rights owners

All Albums by

Show all

All Songs by