தென்பொதிகை

Information about this recording

Loading Player .......

Performer(s): அப் துல் ரஹ்மரன்; பவரனி; V. பாலகிருஷ்ணன்

Composer(s): S. குணசேகரன் S. Gunasegaran

Conductor(s): -

Lyricist(s): -

Arranger(s): S. குணசேகரன் S. Gunasegaran

Instrument(s): -

Original Publisher(s): Pratip Creations

Sub-Publisher(s): -

Language: Tamil

Duration: -

Genre: -

Keywords: -

Rights Statement: All rights reserved by the respective intellectual property rights owners

All Albums by அப் துல் ரஹ்மரன்; பவரனி; V. பாலகிருஷ்ணன்

Show all

All Songs by அப் துல் ரஹ்மரன்; பவரனி; V. பாலகிருஷ்ணன்