Choose your language: 

Berita Harian, 1 March 1971

Article also available on microfilm reel NL6727 [Lee Kong Chian Reference Library - On shelf]Table of Contents


 • Nama Akhbar [Title Section]
  • Page 1
  BERITA HARIAN NASKHAH SKNGAPURA I No. 5127. ISNIN, 1 MACH. 1971 4 MUHARRAM, 1391. 20 SEN M.C. (P)"2526 (18 words)
 • Menteri bimbang penyakit madat merebak ka-S'pura [Articles + Illustrations]
  • Page 1
  Menteri bimbang penyakit madat merebak ka-S'pura CINGAPURA, Ahad. Menteri Kesihatan, Enche Chua Sian Chin, malam. tadi telah melahirkan ke-bimbangan-nya tentang masa'alah madat yang di-gunakan oleh belia'2 di-negara2 yang sudah maju melarat ka-Singapura pul a. "Masa'alah itu yang .sedang di-hadapi oleh banyak negara2 yang telah maju sedang mula menjadi ma.saalah bagi (211 words)
 • Indira harus jaya [Articles]
  • Page 1
  • – UPI.
  Indira harus jaya UPI. NEW DELHI, Ahad. Pemerhati2 politik berkaui Poidan;i Mcnteri. Puan Indira Gandhi munekin akan menang dalam pilehan raya ya~~ wovlangsong e.sok (Isnim. (25 words)
 • Mesir tunggu sikap kuasa2 besar [Articles + Illustrations]
  • Page 1
  • ■21 — REUTER, UPI DAN AP.
  Mesir tunggu sikap kuasa2 besar ■21 Reuter, UPI dan AP. Israel menolak usul damai, keadaan genting di-Timor Tengah KAHIRAH, Ahad KERAJAAN Mesir hari mi maseh befum mengulas sa-chara rasmi keputusan Israel menolak sa-chara rasmi desakan Presiden Anwar Sadat supaya berundor dari semua wilayah Arab. Mesir maseh menunggu tindakan dari empat (308 words)
 • 7 perbezaan menyebabkan keruntohan rumahtangga —Kadhi Besar [Articles + Illustrations]
  • Page 1
  7 perbezaan menyebabkan keruntohan rumahtangga —Kadhi Besar SINGA P U R A, Ahad. Tujoh perbedaan antara pasangan suami isteri yang sering menimbulkan keributan rumahtangga dan mengakibatkan percheraian, dcmikian ditegaskan oleh Haji Abu Bakar Haji Hashim, Kadhi Besar Mahkamah Shar'iyah dalam cheramah di-Jam'-iyah pagi ini. Di-s ampins? itu. tambah-nya. terdapat dua (458 words)
 • Perompak2 yang pechah peti besi di-chari [Articles]
  • Page 1
  Perompak2 yang pechah peti besi di-chari CINGAPIRA, Ahad. Polis hari ini meneruskan pemburuan-nya ka-atas perompak2 yang herjaya melesar.'kan wang tunai bcr jumlah SI 3,000 dari sa-buah peti dengan mrng^unakan sa-jenis alat pciuechah. Polis telah menjumpai sa-buah tangki oxygrn dan alat pembakar yang di-gunakan oleh peronipak'j itu dekat dengan peti besi (110 words)
 • Badan2 sukarela di-seru atasi soal2 sosial [Articles]
  • Page 1
  Badan2 sukarela di-seru atasi soal2 sosial CINGAPURA, Ahad. Menteri Hal Ehwal Masharakat, Enche Othman Wok, malam tadi telah menycru badan2 sukarela di-sini untok menolong nienchan jalan bagi menyelosaikan masa'alah2 yang timbul akibat daripada pembangunan bandar yang pt> sat di-sini Enche Othman WuK mombuat seruan demikian biia ciia oeruchap dalam satu (175 words)
 • S'pura mulai haram iklan rokok [Articles]
  • Page 1
  S'pura mulai haram iklan rokok CINGAPURA, Ahad, —Notis dua bulan yang di-berikan oleh Keru j a a n untok mengharamkan ik Lan2 rokok (termasok cherut2) melalui semua media penting radio, talivishen, wayang-gambar, akhoar2, majallah2, papan. iklan dan iklan berlampu bcrakhir hari ini. Mulai e?ok. larangan2 mcngikian berhubong dengan akta merokok (198 words)
 • Halaman 1 Iklan
  • Halaman 1 Iklan Ruangan 1 [Advertisements]
   • Page 1
   HUlKASUT HUI ANCHOR B^fcta^ I Senang di-pakai dan fl Selesa JUALAN ISTIMEWA BARASQi PILEHAN TERBAIKAN Dl-BANDAR Seroua Harga Barang Di-Kurangkan Sahabis Murah Harga Biasa Harga Sekarang Sampul Bantal bertekat 4.20 2.90 sa-pasang Kain Chadar Tilam (90"xl08") (6 helai) 38.00 30.00 satu set Kain Alas Meja bertekat (50"x70") (7 helai) 18.00 (235 words)
  • Halaman 1 Iklan Ruangan 2 [Advertisements]
   • Page 1
   l^i^ (^REDMAN fs^ DAMTKAN SA BOTOL DARI KEDAI RUNCIT ANOA HARI INI «*L MAKTAB FEDERAL jjs\vk (GAYA POS) y%J^V BANGUNAN M.T.U.C. S|t^sX4^4^ l:' l;m Barat, I*. Jaya. Pcti Surat 219 P.J. MARA KA-HADAPAN JAMINKAN KI JAYAAN ANDA DI-DALAM PLPERLKSAAN2 TAHLN 1971/72 MELALUI KURSUS MAKTAB FEDERAL YANG DI-KAJI SA-MULA DAN DI-BAHARUI (142 words)
 • Gerai2 ayer batu di-pasar Geylang sunyi sekarang [Articles + Illustrations]
  • Page 2
  Gerai2 ayer batu di-pasar Geylang sunyi sekarang Kuching saja yang menjadi 'pelaggan' di-gerai ini Loparan oleh Zawiyah Saleh Gambar2 oleh Han Hai Fang pENJUAL2 ayer batu di-pasar Geylang Serai menanggong banyak kerugian se- jak mereka tidak di-benarkan menjual ayer batu dikawasan tersebut. Sejak penya ki t deman kepialu menyerang kawasan (401 words)
 • Pameran alat2 Cine akan di-adakan [Articles]
  • Page 2
  Pameran alat2 Cine akan di-adakan CINGAPURA, Ahad. Perpustakaaii Negara oersama2 dengan Kelab Cine Singapura akan mengadakan Pameran Alatan2 Cine 8 MM di-Dewan Kuliah Perpustakaan tersebut mulai hari Juma'at, 5 Mach dari jam 1.00 petang hingga 8.00 malam. Berjalan sa-lama tlga hari, tujuan Pameran itu, kata Pengarah Perpustakaan Negara, Puan Hedwig (93 words)
 • 5,000 lagi kerja baiki kapal [Articles]
  • Page 2
  5,000 lagi kerja baiki kapal CINGAPURA, Ahad Pertumbohan perusaliaan membena dan membaiki kapal di-Siugapura di-jangka akan menyediakan lagi 5,000 pekerjaan daiam raamasa sa-tengah tahun pertama. Tahun lepas. sa-banyak 50 buah limbongan kapal yang terdapat di-Singa-pura telah memberi pekerajaan kapada 12,000 orang. Beberapa limbongan kapal yang terkemuka Keppel. Sembawang, Jurong dan (433 words)
 • Menjalar ka-pulau2 berdekatan [Articles]
  • Page 2
  Menjalar ka-pulau2 berdekatan I EMBAGA Pelajaran Dewasa Singapura mulai daripada tahun 1971 ini akan meluaskan khidmat-nya bukan sahaja dalam bandar raya Singapura tetapi juga hingga ka-pulau2 yang berdekatan dengan Singapura. Untok permulaan bag} tahun ini, pehak Lembaga Pelajaran tersebut akan mengadakan kelas2 malam-nya di-Telok Saga sa-bagai Pusat untok menampong pelajar2 (153 words)
 • Kereta2 kebal kali pertama di-guna dalam perang Vietnam [Articles]
  • Page 3
  • — REUTER, UPI DAN AP.
  Kereta2 kebal kali pertama di-guna dalam perang Vietnam Reuter, UPI dan AP. jCAIGON, Ahad. Pertemporan besar yang pertama menggunakan kerelakebal2 dalam perang Indochina bergerola hingga leu at malam tadi di-Bukit 31, kubu meriam tentera Saigon yang ditawan oleh askar2 Vietnam Utara keimarin. Pertemporan2 sengit teru.s menerus berlaku di-sepanjang Jalan Ho (415 words)
 • Akhbar Vietnam utara kecham pasokan penyelamat [Articles]
  • Page 3
  • UPI.
  Akhbar Vietnam utara kecham pasokan penyelamat UPI. TOKYO. Ahad. Akhbar terkemuKa Vietnam Utara tiari ini berkata, bahawa peiigiriman pa--sok a n penyelamat Amenka ka-Laos unDok mengangkut pemandu2 Amer i k a yang di-tembak Jatoh sa-chara terang2an Amerika Sharikal menggunakan tente-ra2-nya sa-chara beoar2an. Nhan Dan, akhbav rasmi Parti Komuni.s Vietnam Utara. (252 words)
 • Healey kecham Heath kerana senjata [Articles]
  • Page 3
  • ROUTER.
  Healey kecham Heath kerana senjata Router. T ONDON, Ahad. Be- kas Menteri Pertahanan. Enche Denis Healey hari ini menudoh Kerajaan Conservative British memberi restu-nya dan satu kehormatan kapada rejim apartheid atau ketuanan kulit puteh dengan menjual seniata2 kapada Afrika Selatan. Beruchap dalam satu perjumpaan Parti Buroh di-London Utara. Enche Healey (113 words)
 • Menunggu untok di-bawa keluar [Articles + Illustrations]
  • Page 3
  • AP.
  Menunggu untok di-bawa keluar AP. Sa-orang askai Vietnam Scla t a n .vans chedera memegang ehendera-mata-nya jrang merupakan tnpi bosi askar Vietnam I'tara sementara berbaring di-atas sahuah stretcher nientwgffu untok dlplndahkan dari ptm LOC, sa-huah kubu rti-garis Uenan uckat per ha tas a n Laos. la dan saorang askar di-kiri-iiya (63 words)
 • Ranchangan alat pengesan Amerika di-puji kerana selamatkan jiwa [Articles]
  • Page 3
  • – AP.
  Ranchangan alat pengesan Amerika di-puji kerana selamatkan jiwa AP. WASHINGTON, Ahad. CA-BUAH panel Senate Amerika telah memuji ranchangan pengesan Jabatan Pertahanan berharga 1.6 ribu juta dollar Amerika di-Indo-china dengan menyatakan la-nya telah menyelamatkan jiwa orang2 Amerika dan bahawa kemajuan besar dalam aiat2 letronik untok medan perang hendak-iah di-teruskan. Pentagon dan (270 words)
 • Pilehanraya India hari ini [Articles]
  • Page 3
  • REUTER.
  Pilehanraya India hari ini Reuter. VEW DELHI. Ahad. Pilehan raya India yang bermula dari esok akan berlangsong sa-lama 10 hari. Dalam pilehan raya kelima se.iak India menchapai komerdekaan, Perdana Menteri Puan Indira Gandhi berusaha mendapatkan mandat baru dari 270 Juta orang oengundi untok menegakkan aatu pemerentahan yang kukuh. Keputusan yang (88 words)
 • Tempat asmara [Articles]
  • Page 3
  • – REUTER.
  Tempat asmara Reuter. LONDON. Ahncl. Persatuan Perubatan British. menaslhatkan suami istcri supaya berooya2 dalam ruznah sendirl dan mc-njadikan asmara sabagal babak terutama. dan bnkan rnenor.ton alau menghablskan masa diluar rumah. (30 words)
 • Menuai chandu [Articles]
  • Page 3
  • — REUTER.
  Menuai chandu Reuter. PHAN, Thailand Utava, Ahad. Kaum suku Yao sekarang sedang menuai hasil chandu meveka yana di-tanam di-iereng2 bukit di-sini. Pega\vai2 Kcrajaan dan polis Thai di-berifakan membiarkan saja penuf'"" nHnwrtn itn tanpa gsngguan. (34 words)
 • Lon Nol sihat? [Articles]
  • Page 3
  • — REUTER.
  Lon Nol sihat? Reuter. PHNOM PENH. Ahad. Pemanglcu Pcrdana Mentpri Kembo.ia. Lt. Jeudcval Blso w.tth Sirik Malak borkata ia nirndiiua ketua-nya. Jendoial l.on Nol Hkan kpluar dari Ho>pital Honolulu dalam mast bebeber&pe harl lagi. (34 words)
 • Russia kutok Israel kerana degil [Articles]
  • Page 3
  • — REUTER DAN UPI.
  Russia kutok Israel kerana degil Reuter dan UPI. MOSCOW, Ahad. Soviet Union hari inl mengutok Israel kerana berclegil enggan undor tiari wiiayah2 Arab yang di-dudoki-nya dan memberi amaran bahawa la akan memberi lebeh banyak bantuan kapada Mesit dan sekutu2-nya yang lain. Pemercntah Soviet dalam iatu kenyataan rasmi yang di-siarkan oleh (244 words)
 • 210 komunis di-bebaskan [Articles]
  • Page 3
  • -AP.
  210 komunis di-bebaskan -AP. JAKARTA, Ahad. Kerajaan Indonesia mengumumkan harl ini bahawa sa-ramai 210 orang tahanan komunis telah di-bebaskan diJawa Tengah. Kantor berita Antara berkata sa-ramal 144 orang di-bebaskan dari penjara2 Jogjakarta dan H6 uiMng lagi dari penjnra Srmarang. Sa-bplum di-bebaskan, tahanan2 politik itu. ke-bnnvakkan-nva di-kurong sa-lam.l lima tahun dalßin (58 words)
 • Orang2 Islam Filipina kena aniaya [Articles]
  • Page 3
  • ROUTER, UPI, AP.
  Orang2 Islam Filipina kena aniaya Router, UPI AP. i —MARCOS DI-BERITAHU PEMIMPIN2 Islam Filipina Selatan memberitahu Presiden Marcos dalarri satu rundingan penting semalam bahawa orang2 Islam teranianya dan melawan untok mempertahankan di r i mereka. Rundingan ltu dladakan untok mencharl jalan menyelesaikan keganasan dan pembunohan ya n g kian menjadi2 (348 words)
 • PEGAWAI2 AS DI-KATA BERSIKAP GANAS [Articles]
  • Page 3
  • REUTER DAN UPL
  PEGAWAI2 AS DI-KATA BERSIKAP GANAS Reuter dan UPL PORT BENNING. (Georgia», Ahad. Penda'awa da]am perbieharaan Lt. Wiliiam Calley, semalam btrkata pegawai'2 tentera Amerika itu "bersiivap gr.nas" tc-rhadap Orang2 awam Vietnam. Captain Aubrey Daniel, pegawal penda'awa dalam perblcharaam itu berkata. ga-bulan sa-belum pr:--i.'itwa penibunohan beramal2 v.y Lai. Lt. Calley mencmbal: dan (133 words)
 • Halaman 3 Iklan
  • Halaman 3 Iklan Ruangan 1 [Advertisements]
   • Page 3
   ialah :W >> j pengliha- \P^ tan anak 2 \1 I I purnadan /lit mA "w^ s faf!- ■■'■>■ I':^'•:■ x .::■■>■ *'•■-< s o 'I***fc k W Sclera makan-nya dirumah bertambah adalah satu pandangan yang menggalakan. Sediakanv.|ji;:| \fc ..v: lah dia untok kesempurnaan hidup masa ■■::V >' hadapan. Ibu (167 words)
 • Rezeki pemandu2 kereta Kelantan merosot [Articles]
  • Page 4
  Rezeki pemandu2 kereta Kelantan merosot Saingan dari keretaz prevet terlalu hebat IJERTAMBAH-NYA kereta2 sewa yang di-ke--1 luarkan oleh Kementerian Pengangkutan duri sa-tahun ka-satahun menyebabkan pendapatan pemandu2 kereta sewa di-Kelantan merosol. Hal ini sa-makin burok apabila banvak kereta sewa vane permit-nya ciikcluarkan di-luar bandar bertumpu ka-bandar untok nicn.lalankan perkhidmatan dan sate-nuah2-iiya (490 words)
 • Dua bandar baharu untok Pulau Pinang [Articles]
  • Page 4
  Dua bandar baharu untok Pulau Pinang pULAU PINANG, Ahad. —Dua buah bandar baru akan muncnul di-si-ni dan Seberang Perai dalam masa dua atau tiga tahun akan datang. Bakal bandar2 baru itu akan terletak antaraPrai dan Permatang Pauh didaerah Butterworth dan antara Sungai Tiram dan Bayan Lepas di-Pulau Pinang. "Kerja2 telah (107 words)
 • Sambutan baik [Articles]
  • Page 4
  Sambutan baik TELOK ANSON, Ahad. pENGUMUMAN bahawa gurU2 DTC akan menerima gaji pariti sama saperti yang di-terima oleh guru2 lulusan MTC telah disambut dengan gembira oleh Kesatuan Guru2 Lepasan Maktab/Pusat Latehan Harian (DTC) chawangan daerah kechil Hllir Perak. Mengulas kenyataan tersebut, Setiausaha Kesatuan Guru2 Lepasan Maktab/ Pusal Latehan Harian (DTC) (79 words)
 • Ahli2 seni desak kerajaan adakan Kongres Budaya [Articles]
  • Page 4
  Ahli2 seni desak kerajaan adakan Kongres Budaya XELOK ANSOxN, Ahad. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan di-desak supaya mengadakan 'Kongres. Kebudayaan' yang disertai oleh budayawan2 dari segala bangsa. Keputusan ini telah di-am-bil dalam meshuarat agong tahunan Persatuan Belia Telok Anson yang di-ada-kan di-sini baharu2 ini. Tuan Syed Mustafa bin Syed Wazir, (244 words)
 • Kesah keranda terbang sa-benar-nya bukan baharu... [Articles]
  • Page 4
  Kesah keranda terbang sa-benar-nya bukan baharu... S. ABDUL MANAF Oleh KESAH 'Keranda it.rbang ini sa-b€nar-nya bukan-iah perl.ara baru beriaku diMuar, tapi telah beriaku sejak bulan puasa dahura di-Sungai Sudah 16* batu. dari bandar ini. Orang yang mula2 melihat dan menyaksikan Keranda Terbang dirSungal Sudah dulu :a-lah satu keluwga Melayu pada (369 words)
 • Sasterawan pelajari keadaan Pulau Besar [Articles + Illustrations]
  • Page 4
  Sasterawan pelajari keadaan Pulau Besar A. HAMID JINS Ada yang datang berkeiah dan apla yang bayar nazar IJARI Ahad lalu sa- ramai lima belas orang penulis dan peminat2 sastera di-Me-laka telah berkeiah dan melihat2 keaduan Pulau Besar ia. -telah di-majukan oleh kerajaan Negeri Melaka untok menterny.k lembu. Pagi itu laut (719 words)
 • Polis ka-kursus ambil gambar [Articles]
  • Page 4
  Polis ka-kursus ambil gambar KUALA LUMPUR, Ahad. Polls di-Raja Malaysia telah memileh Inspektor Abdul Rahman bin Ghazall, 24 tahun, darl Kelang untok menyertal kursus mengambil gambar dl-negeri jepun. Beliau akan bertolak Isnin inl untok menyertal kursus tersebut salama dua bulan. mempelajari segala aspek penggambaran yang dlperlukan dalam perkhidmatan khas Polis, (57 words)
 • Amerika 'beli' bumi Australia.. [Articles + Illustrations]
  • Page 5
  • REUTER.
  Amerika 'beli' bumi Australia.. JOHN ROUBICECK Reuter. SYDNEY, Ahad Amerika sedang memajak berjuta2 batu perscgi tanah dan Jepun mcmbuat ranchangan untok mcmbena pelabohan2 baru di-tanah Australia yang luas itu yang sedang dibeli oleh orang2 asing. Tidak siapa yang tahu berapa banyakkah bum! Australia yang di-milek oleh orang2 asing, tetapi angka2 (315 words)
 • Tentera2 Taiwan siap sedia [Articles]
  • Page 5
  • REUTER.
  Tentera2 Taiwan siap sedia Reuter. HONG KONG. Ahad. Sa-buah akhbar sayap kanan Hong Kong hari ini berkata tentora2 Taiwan sedang siap sedia untok dl-terbangkan kaVietnam Selatan. sa-kira-nya re.iim Saigon mengambii keputusan menyerang Vietnam Utara. A k h ba r Hong Kong Dally News yang meme- tok konyataan dari pemimpin2 Saigon (106 words)
 • Falsafah Karen: Jaga tepi kain sendiri [Articles]
  • Page 5
  • REUTER.
  Falsafah Karen: Jaga tepi kain sendiri Reuter. THAILAND UTARA. Ahad DANGSA Karen di-sabuah vesa kechil disini mempunyai satu ialsaiah juimnan yang paiing baik untok keselamatan ia-lah "jaga tepi kain sendiri." Mereka tinggul dalam rumah2 bu.oh yun-.; ai-cirikan ui-uus ayer. Mereka tidak suka berchakap dengan orang2 using. Ketua Kampong Wai Potha (303 words)
 • Bangunan Sarinah mula sibok lag! [Articles]
  • Page 5
  Bangunan Sarinah mula sibok lag! O A N »I A N GAN2 yattg reaUstlk sedang berjalan dlTkota ini bagl menyalaHiatkan 'supermarket' rinah dari anchaman malu yang lebeh besar daripada skendal yang berlaku sauikii liKisa dulu. Pad,i akhir tahun lalu Sariiuih yang (li-niil«-ki dun dl-kendalikan oleh ktrajaan maseh tcrhutan« sa-hanyak kira:» (227 words)
 • Gersk merdeka Taiwan [Articles]
  • Page 5
  • REUTCR.
  Gersk merdeka Taiwan Reutcr. TOKYO. Ahad. Ktra2 100 orang bumiputeni Taiwan menunjok pi saan sa-chaia aman disin] harl !ni untok ingati Gerakan Keraer dekaan Taiwan yarvj d\i;;nc iarkan 24 i ahun lalu M■! eka tnembawa sp- pando ;2 yang berkata i; an untok bumi- lite a 'I aiw an," clan (63 words)
 • Halaman 5 Iklan
  • Halaman 5 Iklan Ruangan 1 [Advertisements]
   • Page 5
   Bl <LJ) y-M I FAEDAH Dl BAYAR TIAP2 i TAHUM I H Untpk butir2l an jut si I a hubongi:. PI I SHARIKAT PERMODALAN I MALAYSIAN AUSTRALIAN (S) BHD. i Singapura: Tal. XXXXX Brunei Tal. 2305 *uj I Dl MBLEKIIOO% OLEH I I THE HONGKONO BANK I PERTANYAAN2 BOLEH JUGA (62 words)
 • Krisis menghadapi Commonwealth [Articles]
  • Page 6
  Krisis menghadapi Commonwealth TtIEMANG benar saperti kata Perdana Menteri Tun Abdul Razak di-K u a 1 a Trengganu pada hari Juma'at yang lalu bahawa tugas Jawatankuasa Lapan Negara yang di-bentok khas sa-lepas Sidang Ketua2 Commonwealth di-Singapura bulan lalu tidak berarti lagi jika Britain meneruskan juga ranchangannya hendak menjual senjata kapada (373 words)
 • Perang makin hangat [Articles]
  • Page 6
  Perang makin hangat CA-B A G A I MANA yang di-ramalkan dalam ruangan ini beberapa hari yang lalu. pertemporan2 sengit telah berlaku dimedan2 perang yang luas di-Laos dan Kemboja di-antara tentera2 komunis dengan tentera2 Kerajaan Saigon yang dibantu oleh Amerika serta tentera2 Kerajaan2 Laos dan Keniboja. Perang yang teiah meluas (228 words)
 • Rumah panjang untok niangsa [Articles + Illustrations]
  • Page 6
  Rumah panjang untok niangsa A. Bakar Ya'akub OLEH chita2 Kerajaan mcmbantu ra'ayat yang mender i la akibat di-landa banjir diPahang berjaya. Kerajaan t i d a k pernaft menghampakan .ra'ayat maiahan apa yang cli-kata tetap di-kota. Keluarga2 yang terpaksa menumpang dl-rumah2 saudara mara, di-balai2 raya. surau dan masjid Kerajaan telah (581 words)
 • Bila hendak umumkan keputusan mengarany? [Articles]
  • Page 6
  Bila hendak umumkan keputusan mengarany? jyiELALUI ruangan ini saya ingin bertanya kapadu pehak pcnganjor pertandin^an mengarang. melukis dan menchipta lagu2 yang berthemakan muhibbah dan perpaduan, bi!a-kah keputusan pertandingan itu akan diumumkan. Sa-bagai salah sa-orang pescrta peraduan itu, say a tertunggu2 dan tertanya2 bila-kah keputu-san-nya hendak diumumkan? Mengikut janji pehak penganjor-nya (92 words)
 • PANGGONG BARU TETAPI WAYANG LAMA [Articles]
  • Page 6
  PANGGONG BARU TETAPI WAYANG LAMA MIMBAft J^..^V ■>. CAYA sunggoh merasa senang hati dengan terdiri-nya dua buah panggong wayang di-bandar Bagan Serai. Pcrak. lnl-lah tempat2 mengmiangkan runsing atau iempat2 bergembira bagi pondudok.2 Bagan Serai. Memandangkan pendu-doK2-nya yang ramal ltu dan berbagai2 bangsa uvata-lah sa-kaii baliawa penonton di-kedua2 pangpong ltu di-penohl (100 words)
 • TV di-Pekan menyedehkan [Articles]
  • Page 6
  TV di-Pekan menyedehkan SEJAK Hari Raya Puasa hingga Hari Raya Haji kcadaan siaran TV dikawasan Pekan amat-lah menyedehkan. Gambarnya bergelombang, berJalurg mcnggeletar k dan kiidang'J langsong tidak nampak. AWANG JAMBI L, Pekan. (32 words)
 • KEMARAU PULA ANCHAM LEPAS BANJIR [Articles]
  • Page 6
  KEMARAU PULA ANCHAM LEPAS BANJIR HAMID BADOL Oleh 10,000 orang pendudok 40 buah kampong di-Mukim Tujoh, Batu Pahat Dalam, yang baharu pulang karumah masing2 dari pusat2 pemindahan mangsa2 banjir, sekarang menghadapi kemarau pula. Mereka pulang dari pusat2 pemindahan banjir di-Sekolah Menengah Yong Peng, Sekolah Menengah Ayer Hitam, Sekolah China Parit (428 words)
 • Sokong Hashim Gem jadi ahli UMNO [Articles]
  • Page 6
  Sokong Hashim Gem jadi ahli UMNO VJAYA menyokong chadangan Haji Ahmad, Arshad Ahli Dewan Ra'ayat kawasan Muar Utara, yang mempelawa Enche Hashim Gera, Ahli Dewan Ra'ayat kawasan Parit, Perak, yang telah dikenakan tindakan tatatertib oleh PAS. Sa-laku Ketua UMNO Chawangan Jalan Sungai Besi, Kuala Lumpur, saya membuat sokongan supaya Enche (237 words)
 • Halaman 6 Iklan
  • Halaman 6 Iklan Ruangan 1 [Advertisements]
   • Page 6
   BUKU2 BACHAAN UNTOK SEKOLAH HIBORAN DEWASA DAN KANAK2 Bol«h dl-dapatl dart PENERBITAN FEDERAL BERHAD Balai Berita, 31, Jalan Riong, K. Lumpur. Times House, River Valley Road, Singapore, 9 (28 words)
 • Modal $1,000 juta di-tanam takat ini [Articles + Illustrations]
  • Page 7
  Modal $1,000 juta di-tanam takat ini Oleh SA'ADON ISMAIL: S'pura. Ahad S'pura sedang pesat menjadi pusat imtok perusahaait minyak dunia JjjERENTAK dengan perkembangan'2 pesat ekonomi Repablik ini, Singapura juga telah menjadi sa-buah pusat perusahaan minyak yang terbesar didunia. Kedudokan-nya sa-bagai pusat perhubongan antara timor dan barat telah menjadikan-nya bagitu penting (762 words)
 • Mural purbakala menghiaskan dewan besar Mandarin Hotel [Articles + Illustrations]
  • Page 7
  Mural purbakala menghiaskan dewan besar Mandarin Hotel DROF. Yuyu Yang, sa-orang pelukis dan ahli seni pahat dari Taiwan, sedang membuat ukiran terakhir pada lukisan mural yang di-chipta-nya di-dinding dewan besar Mandarin Hotel. Gambar2 dinding yang tingginya 69 kaki dan lebar 28 kaki itu menggambarkan satu perarakan dewa dewi Taoist menurut (78 words)
 • Penulis2 temui menteri [Articles]
  • Page 7
  Penulis2 temui menteri lOHOR BAHARU, Ahad. Satu rombongan pegawai2 dan ahli2 jawatankuasa Persatuan Penulis Johor telah mengadakan perjumpaan deOgan Menteri Besar Johor Dato Haji Othman Sa'at sa-laku penaung pesatuan itu di-pe.jabat-pagi ini. Sa-buah memorendom mengenai kegiatan PPJ dan sokongan2 yang diperlukan telah di-serah-kan kapada Menteri Besar untok mendapatkan pertolongan bagi (109 words)
 • UMOR INTOK KANAK2 SEKOLAH RENDAH: MACHAM2 PENDAPAT [Articles]
  • Page 7
  UMOR INTOK KANAK2 SEKOLAH RENDAH: MACHAM2 PENDAPAT CINGAPURA, Ahad. Chadangan Petnerentah Singapura hendak menerima kanak2 masok ka-seko-lah rendah pada masa akan datang tnulal dari umor lima tahun, tidak enam tahun saperti yang berjalan sekarang a d a lah tnenjadi perbinchangan di-kalangan satengah2 ibu bapa dan para guru sa-tempat. Berbaga;2 pendapat (301 words)
 • Kebersehan tandas: Ra'ayat mesti sama2 jaga [Articles]
  • Page 8
  Kebersehan tandas: Ra'ayat mesti sama2 jaga I *m m*^**mm^mmmm SURAT2 DARI PEMBACHA mi mm**miti*l OERITA mengenai beru laku-nya penyakit kepialu di-kawasan Geylang Serai baharu2 ini patut membuka mata pendudok2 di-situ dan juga pehak yang berkuasa tentang betapa perlu- nya menjaga kebersehan. Kerana penyukit itu datan^ terut?ma sa-kali bila ad a (181 words)
 • Penyelam mutiara di-pelamin [Articles + Illustrations]
  • Page 8
  • KIRIMAN MABU.
  Penyelam mutiara di-pelamin kiriman Mabu. Gambar Gambar persandingan antara Enche' Malek bin Ismail dengan Che* Mariam binte Haji LatifT yang telari berlangsong di-rumah pengantin perempuan di-Serem-ban baru2 mi. Enche' Malek bekerja sa-bagai penyelam mutiara yang berita-nya pernah tersiar di-Berita Minggu keiuaran 13 Februari lalu. Kedua2 pengantin menguchapkan terima kaseh kapada (57 words)
 • Tambang bas naik ibubapa murid2 sekolah gelisah [Articles]
  • Page 8
  Tambang bas naik ibubapa murid2 sekolah gelisah CUNGGOH pun Singapura mewah dan ma--3 amor, tetapi tak pula semua orang bagitu. Ada juga orang2, dan bilangan mereka ini tidak sadikit, yang satu dua sen tetap besar. Orang2 ini tentu merasa susah bila tambang bas naik apa lagi mereka yang niempunyai ramai (128 words)
 • Tambang bas naik, minta di-timbang [Articles]
  • Page 8
  Tambang bas naik, minta di-timbang CAYA ada-lah dari keluarga yang miskin yang terpaksa menoiong keluarga member! pelajaran kapada adek2 saya. Orang tua saya menjadi penjaja tetapi ia tidak dapat beker.ja kuat saperti pada ma.sa dahulu. Jadi beban yang berat terletak ata.s sayalah. Saya bekerja bergaji hari dan pendapatan saya tidak-lah (143 words)
 • RUMAH INI HAMPIR MUSNAH AKIBAT BAJIR [Articles + Illustrations]
  • Page 8
  RUMAH INI HAMPIR MUSNAH AKIBAT BAJIR CA KAMAI 54 orang pekedai Chenor, IS batu dari bandar Mai in, Pahang yang terlibat dalam ban.jir baru2 ini lelah dipindahkan ka-kawa-s.ui penempatan tementara bagi meneruskan perniagaan mereka. Mcreka yang terlibat sekarang di-tempat-kan di-gerai2 Pekan Sa-hari Chenor atas persetujuan hersama antara Majlis Tempatan Chenor (126 words)
 • Guru2 TUOS 57/58 merayu supaya di-iktiraf [Articles]
  • Page 8
  Guru2 TUOS 57/58 merayu supaya di-iktiraf CATU masa'alah besar yang saiama ini menjadi krisis guru2 muda sekarang telah selesai satelah pengumuman Kementerian Pelajaran memberikan gaji 2A' kapada 14,000 orang guru DTC. Mereka akan menerima gaji $310 $560 dari gaji 3 x $235 $445. Sadikit masa dahulu Kementerian Pelajaran telah memberi (190 words)
 • Pariti: Guru2 TUOS tanya tentang mereka kedudokan [Articles]
  • Page 8
  Pariti: Guru2 TUOS tanya tentang mereka kedudokan KE P U TUSAN Kementerian Pelajaran mem paritikan Guru2 DTC/MTC, satn iangkah yang patut di-sanjong tinggi. Tetapi bagaimanakah kedudokan kami, Guru2 TUOS 57/58 yang di-UTS-kan sachara otomatik? Sa-takat ini belum ada satu2 kata penentuan yang ttlah di-buat oleh Keinenteiian, tentang untong nasib kami. (588 words)
 • Bagaimana sekim gaji Guru2 Melayu lulusan L.I. [Articles]
  • Page 8
  Bagaimana sekim gaji Guru2 Melayu lulusan L.I. KERAJAAN hari ini telah mem b e rikan pariti kapada guru2 lulusan DTC sama dengan guru2 lulusan MTC. Dengan lain2 perkataan guru DTC yang dahulunya memperolehi sekim gaji antara $235-445 (laki2) akan bertukar kapada sekim gaji MTC: $310-560. Ini ada-lah satu perubahan yang (183 words)
 • Guru2 Ugama kesal: KKGSKtak berjuang sunggoh2 [Articles]
  • Page 8
  Guru2 Ugama kesal: KKGSKtak berjuang sunggoh2 M. YUSBA, Johor Bahru. au pengesahan tangga gaji dari kebinet. Aiang-kah sedeh dan malang-nya dalam kesibokan itu nasib Guru2 Ugama sa-kali laai di-ke-tepikan Perkara ini berlaku disebabkan perjuangan dari pehak persatuan guru'2 sapeiti KKGSKMB sendiri tidak bagitu bersunggoh2. Amat-lah di-kesalkan kerana pehak pemimpin, KKGSKMB (250 words)
 • Halaman 8 Yang Lain-lain
  • Halaman 8 Yang Lain-lain Ruangan 1 [Miscellaneous]
   • Page 8
   /SINK VAPOR'NX ]I P (tA'AVA AVER MELELEh) (mEMANG-LAH.DIA K. BIIA YAH BMKA &lpJ VyiotHOfc UAgT/ w 1 V^CHMMA BOCHO^J V V (21 words)
  • Halaman 8 Yang Lain-lain Ruangan 2 [Miscellaneous]
   • Page 8
   TV MALAYSIA BANOKAIAN PEKTAMA i 10.00 Jazz In Germany 10.15 ti.'ift Petan.;: Susunan Ran- Lap or an Paiiimen dachangan ißah-agian UUU Bahasa Malaysia 10.25 Pertamai 5.05 Bok Amai2 5.35 World Premiere Theatre The Bugaioos berta.iok bertajok 'Destiny of A Spy" "Today I Am A Firefly" 6.00 11.40 Bent a akhir (780 words)
 • Halaman 9 Iklan
  • Halaman 9 Iklan Ruangan 1 [Advertisements]
   • Page 9
   11,===——iAWAIMg_K, os p n g TZjI juruteraan Jentera yang dl-iktiraf sebagai membenarkan pengechualian daripada pepereksaan lktlsas Bahagian I dan II Institution of Mechan.cal Engineers. 1 (b) Fisik dan Kimia: Mempunyai ijazah Kepujlan dalam Ilmu Kimia, Ilmu Übat (Pharmacy), Ilmu Kimia Übat (Pharmaceutical Chemistry), Hmu Fizik atau Ilmu Microbiologl dari Universiti (1535 words)
  • Halaman 9 Iklan Ruangan 2 [Advertisements]
   • Page 9
   MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA JAWATAN2 KOSONG Permohonan2 adalah dlpelawa darl Warganegara Malaysia yang ingin memelohkan jawatan2 di-bawah: 1. Pensharah 2. Pembantu Kewangan 3. Pembantu pegawai perpustakaan 4. Penterjemah Me lay u 5. Pegawai Kerani Maktab Kerjasarcc Malaysia adalah Maktab yang ulong Jinegeri klta. Tugas utamat<ya lalah bagi member! latehan kapada pegawai2 (735 words)
  • Halaman 9 Iklan Ruangan 3 [Advertisements]
   • Page 9
   TENDER SEMULA PEMBEKITAHU TENDER JKR. JOHOR (Tender Bil: JN.6/71) TENDER daiipada Pembekal2 akan di-terima diPejabat Pengarah, J.K.R. Johor, Johor Bahru hingga jam 2.30 petang pada 13nb. Mach, 1971 untok: BEKALAN BARANG2 NON-STANDARD UNTOK KUARI LUNCHOO DA. RIPADA 16/3/IS7I HINGGA 15/3.1972 Segala butir2 dan Borang Tender fcoleh di-dapati pada masa kerja (170 words)
  • Halaman 9 Iklan Ruangan 4 [Advertisements]
   • Page 9
   KENYATAAN TAWARAN JABATAN PARIT DAN TALIAYER KUALA SELANGOR TENDER ada-lah di-pelawa untok menjual barang2 yang lama saperti yang berikut (1) Saperti dalam Lampiran 'A' ia-itu Badan j Boat, Vibrating roller outboard motor. (2) Saperti dalam Lampiran "B" ia-itu parang panjang, changkol2, bateries. tyre2 dan lain2. (3) Saperti dalam Lampiran "C" (655 words)
  • Halaman 9 Iklan Ruangan 5 [Advertisements]
   • Page 9
   KENYATAAN UNTOK Pfc,i\i>AflAKAi>i BAKAL PEMBORONG BA G I CHADANGAN BENGKEL BAS, KUBANG KERIAN, KENYATAAN UNTOK ROTA BHARU, KELANTAN TAWARAN2 akan tidak berapa lama lagi ai-pelawa untok membena dan menyiapKan chadangan Bengkel Bas untok Sharikat Kenderaan Meluyu KeJantan Berhad diKuuung Kerian Kota Baharu. Kdantan. Pemborong2 yang ingin mengantar iawaran2 mereKa ada-ian (351 words)
 • Sekitar Sukan
  • Gelanggang2 badminton dan bola keranjang akan di-bena [Articles]
   • Page 10
   Gelanggang2 badminton dan bola keranjang akan di-bena CINGAPURA, Ahod. Beberapa buah gelanggang badminminton dan bola keranjang akan di-bena di-sabuah tanah lapang di-depan Balai Ra'ayat Macpherson tidak lama lagi, demiki a n di-umumkan oleh Menteri Kesihatan, Enche Chua Sian Chin yang juga menjadi ahli parlemen kawasan itu. Ini. kata-nya. adalah untok (189 words)
  • B'ton Piala ketua2 kampong [Articles]
   • Page 10
   B'ton Piala ketua2 kampong J^UALA KANGSAR, Ahad. Satu peraduan badminton sachara kalah-mati anjoran ketua2 kampong Mukim Senggang akan di-mulakan pada bahagian awal bulan Mach ini merebut piala pusingan ketua2 kampong tersebut. Pertandingan ini terbuka kapada belia2 Melayu dalam kawasan Manong, Senggang, Jeliang dan Bekor. Semua pertandingan ini akan berlangsong dalam (61 words)
  • NILAI MENANG [Articles]
   • Page 10
   NILAI MENANG SEREMBAN, Ahad. Sekolah Kebangsaan Nilai telah mengalahkan pasokan Selolah Kebangsaan Sendayan 21-0 dalam peraduan bola jaring penuntut2 perempuan (12 tahun ka-bawah) merebut kejohanan Majlis Sukan Sekolah2 daerah Seremban baru2 ini. (32 words)
  • KELAB DARUL IHSAN GENAP 50 TAHUN [Articles + Illustrations]
   • Page 10
   KELAB DARUL IHSAN GENAP 50 TAHUN pULAU PINANG, Ahad. Kelab Bolasepak Darul Ihsan telah merayakan hari ulangtahun-nya yang ke-50 dengan satu majiis jamuan yang di-adakan di-rumah keiab itu, di-Kampong Kaka di-sini baru2 ini. Dj-samping merayakan hari ulangtahun yang ke-50 itu, Kelab tersebut juga mengambil peluang mera'ikan penaong-nya, Haji Yusoff bin (175 words)
  • Peraduan suara burong merbok di-Trengganu [Articles]
   • Page 10
   Peraduan suara burong merbok di-Trengganu CATU peraduan suara burong merbok (ketitir) akan di-adakan sa-chara oesar2an di-Kuala Trengganu sempena dengan perayaan jubii perak pertabalan Sultan Trengganu pada 13 Mach mi. Peraduan suara merbOK mi merupakan salah satu achara pertandingan persembahan seni budaya Melayu di-peraya-an tersebut. Pegawai Kebudayaan, Belia dan Sukan daerah (306 words)
  • Singapura mungkin ta' hantar pasokan jika... [Articles]
   • Page 10
   Singapura mungkin ta' hantar pasokan jika. CINGAPURA. Ahad. R a n c hangan Persatuan Bolasepak Singapura hen d a k mon&hantar pasokan belia-nya ka-kejoha-nan Belia Asia di-Je-pun dari 24 April hingga 5 Mei mungkin di-batalkan jika PBS tidak dapat mengutip wang sabanyak $10,000 dalam bulan Mach depan. Sa-jauh ini. Jawatankuasa (231 words)
  • PBMJ jadi anggota MSN Johor [Articles]
   • Page 10
   PBMJ jadi anggota MSN Johor KELUANG, Ahad. Persekutwan Bp.dm.nton Melavn Johor sekarane dengan rasminya telah meniadi angeota Mailis Sukan Negeri Johor. Penerimaan PBMJ sabaeai angßota MSNJ telah di-rutv.skan oleh mailis tersebiit dalam mcshuarat aponK-nya diJphor baharu 13 Febru&ri lain. S e t i a u saha PBMJ. Enche Abdul Hamic! (76 words)
  • Poh Kheng johan merentas desa Polis yang ka-4 [Articles + Illustrations]
   • Page 10
   Poh Kheng johan merentas desa Polis yang ka-4 DIA PECHAHKAN REKOD-NYA SENDIRI SINGAPURA, Ahad. \/f ATA2 wanita, Ong Poh Kheng merupakan sa-orang aiili sukan yang paling bangga dan gembira sa-kali dalam perlumbaan merentes dcsa Polis yang keempat yang berlangsong di-Akademi Polis, Thomson Road petang semalam. Sa-oran^ tokoh .sukan yang terkomuka (465 words)
  • Kelab penerbangan Sabah akan tuboh chawangan [Articles]
   • Page 10
   • BERNAMA.
   Kelab penerbangan Sabah akan tuboh chawangan Bernama. |(OTA KINABALU, Penerbangan S3bah di-Malaysia Tim o r akan menubohkan chawangan-nya diSandakan bulan ini. Setiaus.vlia Kelab tersebut. Enche Noel Tan berk a t a beberapa buah chawangan dibandar2 besar di-ne-geri ini juga akan ditubohkan jika mendap a t sambutan orano ramai. Chawangan kelab (151 words)
 • Halaman 10 Iklan
  • Halaman 10 Iklan Ruangan 1 [Advertisements]
   • Page 10
   JABATAN TALIKOM KENYATAAN TAWARAN PEMBEKITAHU TAWARAN IBU PEJABAT J.K.R. TAWARAN2 ada-lah di- TAWARAN2 daripada Pempelawa daripada Pemboront>'2 i borong2 yang berdaftar diyane berdaftar di-dalain J.K.R. akan di-terima diKelas 'D' dengan Jauatax 1-i Pejabat Ketua Pengarah Tahkom. Kawatan Selangor I Kerja Raya, Ibu Pejabat Jalan Weld. Kuala Lumpur J.K.R., Jalan Maxwell, (562 words)
 • M'sia sokong lumba basikal bagi wanita dalam Sykan Olimpik [Articles]
  • Page 11
  M'sia sokong lumba basikal bagi wanita dalam Sykan Olimpik MA'AROF MOHD NOH KUALA LUMPUR, Ahad. Malaysia menyokong chadangan Persekutuan Lumba Basikal Antara Bangsa (UCI) supaya lumba basikal wanita di-jadikan achara Sukan Olimpik di-Mexi-co di-Munich, tahun 1972. Setiausaha Persatuan Lumba Basikal Malaysia Enche Sharuddin Abdullah Tn^mberitahu Berita Hariari bahawa sokongan Malaysia (560 words)
 • Pemain2 Malaysia chergas belaka [Articles]
  • Page 11
  Pemain2 Malaysia chergas belaka IJRUSSELS, Ahad. Holland dan Malaysia telah menerbitkan pemain2 'bintang' dalam peraduan badminton antara di-sini buah negara di-sini dan besar kemungkinan pasangan bergu Malaysia, P. Gunalan dan Ng Boon Bee, akan memenangi peraduan akhir bergu lelaki hari ini. Gunalan dan Ng Boon Eee semalam telah mengalahkan Van (145 words)
 • LUMBA KUDA MELALUI SIARAN TV CHARA TERUS MENERUS [Articles]
  • Page 11
  LUMBA KUDA MELALUI SIARAN TV CHARA TERUS MENERUS TPOH. Ahad Tengku Abdul Rahman hari ini menchadangkan chara untok memajukan lagi lumba kuda menerusl siaran talivishen terus menerus perlumbaan tersebut. Untok permulaan la boleh di-jalankan dengan rnenggunakan asas jarak dekat, saperti ulasan2 sa-lari untok tarohan di-luar padang. Kemudian lama kelamaan perlumbaan (104 words)
 • 'OLIMPIC KECHIL SABAH' [Articles]
  • Page 11
  'OLIMPIC KECHIL SABAH' KOTA KINAB A L U Ahad. Suk a n "Olimpik Kechil Sabah" yang kedua akan di-ada-kan di-Sandakan mulai 8 hingga 11 April. Sa-banyak 40 pasokan —10 pasokan mewakili tiap2 residensi dalam negeri ini akan menyertainya untok achara2 badminton, ping-pong, bola tampar bola keranjang, bolasepak. hoki. tenis dan (106 words)
 • CKABUTAN TOTO [Articles]
  • Page 11
  CKABUTAN TOTO CINGAPURA. Ahad. Nombor2 Toto yang cli-chabut petang ini ada-lah saperti berikutr 40. 8, 5, 16 dan 24. Nombor tambahan ialah 14. Nimihor:' dalam hulalan pula ada-lah 35, 6 dan 49 yang berjaya akan menerima hadiah 1809. Jackpot chabutan Toto kali ini 5135.000, untok empat nombor $350,000 dan tiga (52 words)
 • Johnny Reb menchapai kemenangan ketiga [Articles]
  • Page 11
  Johnny Reb menchapai kemenangan ketiga EPSOM JEEP Oleh JOHNNY Reb ditonggang oleh joki Rod Dawkins telah menchapai kemenangan yang ketiga kali berturut2 apabila ia men^alahkan kumpulan kuda class 2 div. 2 dalam lumba 6 furiong di-Ipoh semalam. Ktdua ini yang menjadi pllSnan utama (5,b3l uket win) telah mengaTahkan Marusa dengan (697 words)
 • Sukan laut Hari keputeraan Sultan Selangor [Articles]
  • Page 11
  Sukan laut Hari keputeraan Sultan Selangor iVIORIB, Ahad iTI Satu temasha sukan laut akan diadakan sa-chara besar2an di-Pantai Batu Laut tiaerah Kuala Langat, 6 batu dari Pantai Morib, pada 13 Macti depan sa-bagi salah satu achara perayaan sambutan hari keputeraan Sultan Selangor yang ke-45, pada 8 Mach depan. Temasha ini. (213 words)
 • Halaman 11 Iklan
  • Halaman 11 Iklan Ruangan 1 [Advertisements]
   • Page 11
   APA MESTI DI-BUAT Untok minggu ini, pada tiap2 hari vi-l.ima tuioh hari berturut2 Berita Minggu dan Berita Harian mcnyiarkan sa-buah peraduan Mengesan Sola saperti ini. Ti.ip2 hari kami siarkan sa-bahagian daripada s.i buah gambar poto perlawanan bola. Bola-nya itu kami tiadakan Potons: d.in kumpulkan kupon? bcrß.imb.ir ini hm^vi i.ih terkumpul-nya (472 words)
 • Halaman 11 Yang Lain-lain
  • Halaman 11 Yang Lain-lain Ruangan 1 [Miscellaneous]
   • Page 11
   MANDRAKE Oleh Lee Falh TARXAN Oieh Edgar Rice Burroughs 1 S^\CAMU SZMIAA I I PIARANSSIII PIA i AK.U PE- I MANA /\<S^r~J\ I rlf^sSlSf HMLMOALAN6 v MA«yOB 7 RANStiIL NGACBI- PfAPETI-. vji A i\\ [^■SP^ jr*fi^ ArACAPONt>AH? 'A FiN<3ic/i6i- Aedieu na van<si VggjlJir^^iJ U o/C* CRACY Oleh Chester Gould EHy^^^^fOANSAN (83 words)
  • Halaman 11 Yang Lain-lain Ruangan 2 [Miscellaneous]
   • Page 11
   KEPUTUSAN LOTERI JUMLAH PEROLEHAN: §5,344 Hadiah pertama: No. XXXXX ($^.405) Hudiah kedua: No. XXXXX ($1,202) Hadiah ketiga: No. XXXXX (3 601) Starter (Tiap2 satu tiket mendapat 575): No. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX :>5466. Sagu hati (Tiap2 satu tiket mendapat $46): No. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX (55 words)
 • AUPE anjor kursus untok anggota2-nya [Articles]
  • Page 12
  AUPE anjor kursus untok anggota2-nya CINGAPUKA, Ahad. —Pergabongan Kesatuan Pekerja2 Perknidmatan A w a m (AUPE) akan meiancharkan saLu ranchangan permodenan tahun ini dengan mengadakaa liga orang anggota-nya. Setiausaha Bah agian Peia.iaran Kesatuan ter- sebut. Enche Benjamin Mathlama 11 y, k e t i k a mengumumkan ranchangan itu berkata (157 words)
 • Riwayat sahabat Nabi di-tayang di-layar puteh [Articles + Illustrations]
  • Page 12
  Riwayat sahabat Nabi di-tayang di-layar puteh SINGAPURA, Ahad filem2 ugama yang telah di-edarkan di-ran-tau ini ia-lah 'Fajar Islam', 'Bilal' dan 'Baitullah' serta yang lain2 lagi yang membawa unsor2 ugama. Di-samping itu ada juga filem2 dukomentar menggambarkan orang2 Islam menunaikan haji di-tanah suchi, Mekah. Penßedai'2 filem dirantau ini. terutamanya, Pertubohan Shaw, (631 words)
 • NEGARA2 ASEAN SA-PAKAT UNTOK MEMAJUKAN PELANCHONGAN [Articles]
  • Page 12
  NEGARA2 ASEAN SA-PAKAT UNTOK MEMAJUKAN PELANCHONGAN CINGAPURA, Ahad. ASEAN yang dianggoati oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand telah mengambil keputusan untok menjalankan satu usaha bersama di-bi-dang sebaran "am yang di-namakan 'Tahun'melawat negara2 ASEAN 1971.' Usuha tersebut akan di-jalankan di-empat buah daerah pelanchongan yang baik Jepun. Australia, Amerika Sharikat dan (267 words)
 • Persatuan Ra'ayat ierbit chenderamata [Articles]
  • Page 12
  Persatuan Ra'ayat ierbit chenderamata viaG^PUP^, Ahaci Sa-buah buku chenderaiiiata bagi memperingati hari uiangtahun Persatuan Ra'ayat telah di-ter-bitkan baru2 ini. Di-terbitkan dalam empat bahasa rasmi Repablik ini bahasa2 Melayu, Tionghua, Tamil dan Inggeris buku tersebut mengandongi renchana2 yang mengesahkan pembentokan, susunan, kegiatan2 serta perkembangan Persatuan Ra'ayat dalam masa sa-puloh tahun yang (140 words)
 • Halaman 12 Iklan
  • Halaman 12 Iklan Ruangan 1 [Advertisements]
   • Page 12
   LUMWk XXXXX1 MART INI! 3.00-5.15-8.30 Sharmila Tagore Rajcnrira Kumar Hindi warna Eastman ket. dim. Bah. Ing Mly. Perlunloknn Serentak di-Odeon (Kota Bara) PAi^GCSCNG GALAXY T«piku Geylang Serai -S'pura-Tal: XXXXX2 Tunai TI'KARAN AKAN DATANG Sahaja Penoh Scsak Pada Tayangan Tengah Malam Sabtu DUSUNa RacHma-f HioajdT.mieKe wiDdaja.Rima meLan anca Besasaß! Racnmai KaRTOLo.DicKy (167 words)
  • Halaman 12 Iklan Ruangan 2 [Advertisements]
   • Page 12
   KHAS UNTOK UMAT ISLAM SELUROH DUNIA! MENGGAMBAP.KAN RIWAYAT SAIYI3INA OMAR RADHIALLANU-ANKU. MULAI ESOK SERENTAK DIPANGGONG2 SHAW ESOJK LUSA MULAI I'SOK ESOK HINGGA ESOK HINGGA M v if w 4 MARCH 4 MARCH REX REX GRAND ROYAL Singapura Johor Baru poh Penang 11-1.30-4-6.30-9.30 1.30-3.30-7-9.15 12.45-3-6.45-9.15 1.15-3.30-7-9.15 FEDERAL -K. LUMPUR TAYANGAN PADA (132 words)
Your IP: 54.226.116.78/0/PUBLIC